Phan Mỹ Linh

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Kiểm toán, Trưởng khối Tư vấn Sản xuất Công nghiệp

KPMG Việt Nam