Trong thế giới biến động không ngừng và nhanh chóng như hiện nay, các doanh nghiệp cần quản lý hiệu quả chi phí và rủi ro trong việc tuân thủ các quy định mới và các hoạt động được thực hiện đồng thời tận dụng các cơ hội trên thị trường.

Gian lận, tội phạm tài chính, tranh chấp thương mại, kiện tụng và tăng cường bảo mật dữ liệu và các yêu cầu pháp lý có thể ảnh hưởng đến tính chính trực và danh tiếng của doanh nghiệp, tác động đến mức độ tự tin của doanh nghiệp và thu hút sự can thiệp của cơ quan quản lý cũng như sự chú ý tiêu cực của giới truyền thông.

KPMG có thể hỗ trợ gì cho doanh nghiệp

Chúng tôi giúp đánh giá, thiết kế và triển khai các chương trình tuân thủ và kiểm soát nội bộ để giảm thiểu các lỗ hổng dẫn đến hành vi gian lận và tiêu cực, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa, phát hiệnứng phó với gian lận, tham nhũng, lãng phí, lạm dụng và các hành vi tiêu cực khác.

Hành vi gian lận và tiêu cực

Ngăn ngừa — Phát hiện — Ứng phó

 • Thiết kế, triển khai và đánh giá các chương trình tuân thủ, các chính sách tuân thủ và hệ thống Công nghệ Thông tin hỗ trợ hoạt động phòng chống gian lận có liên quan (“Chương trình tuân thủ phòng chống gian lận”) và các thủ tục kiểm soát để giảm thiểu rủi ro gian lận tiềm ẩn
 • Đánh giá rủi ro gian lận và tiêu cực
 • Thiết lập và triển khai các chương trình đào tạo phòng chống gian lận
 • Thực hiện phân tích dữ liệu điều tra để phát hiện các điểm bất thường, các mô hình, các xu hướng và dấu hiệu cảnh báo về gian lận hoặc hành vi tiêu cực khác
 • Thực hiện kiểm tra và điều tra các sự vụ về gian lận hoặc hành vi tiêu cực khác
 • Ứng dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu trong điều tra
 • Đề xuất các biện pháp khắc phục thích hợp
 • Thẩm định các đối tác kinh doanh tiềm năng và hiện tại của doanh nghiệp
 • Thẩm định các công ty mục tiêu trong hoạt động mua bán hoặc sáp nhập công ty
 • Thẩm định về danh tiếng của các nhà cung cấp, đối tác liên doanh và các đối tượng được cấp phép/nhượng quyền
 • Thẩm định khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại của doanh nghiệp
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng đáp ứng nhu cầu dữ liệu trong hoạt động pháp lý, điều tra và soát xét nội bộ hoặc theo yêu cầu luật định 
 • Ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu điều tra để liên kết và phân tích nhiều luồng dữ liệu, bao gồm các bút toán ghi sổ, khoản phải trả và phải thu, hàng tồn kho, bảng lương, mua hàng, bán hàng, chi phí và thông tin được thu thập thông qua chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, để phát hiện các điểm bất thường, các mô hình, các xu hướng và dấu hiệu cảnh báo gian lận hoặc hành vi tiêu cực khác

Giúp các doanh nghiệp ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các sự vụ về phòng chống tham nhũng và hối lộ

Hỗ trợ các ngân hàng, tổ chức tài chính phi ngân hàng và các ngành nghề và doanh nghiệp phi tài chính trong việc phát triển và tăng cường các chương trình quản trị rủi ro tội phạm tài chính (bao gồm các chương trình phòng chống rửa tiền và tuân thủ cấm vận) nhằm đảm bảo sự tuân thủ và truyền đạt hiệu quả trong toàn doanh nghiệp và khắc phục hậu quả các sự cố đáng kể có thể phát sinh, cho dù là tự xác định hoặc là theo yêu cầu luật định

Brochure Tiếng Anh | Brochure Tiếng Việt

Hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ các quy tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn dữ liệu và duy trì trạng thái kiểm soát của họ

Tư vấn cho các doanh nghiệp về mô hình hoạt động, phương pháp luận và công cụ phù hợp cho chương trình Quản trị Rủi ro Bên thứ ba một cách hiệu quả

Liên hệ chúng tôi

Kết nối cùng chúng tôi