Trương Hạnh Linh

Thành viên Điều hành, Trưởng Bộ phận Tư vấn Rủi ro

KPMG Việt Nam