Phạm Đỗ Nhật Vinh

Thành viên Điều hành, Trưởng Khối Tư vấn Ngành Tài chính - Ngân hàng

KPMG Việt Nam