Thẩm định truyền thống cho các thương vụ M&A ngành dịch vụ tài chính đã tập trung vào phân tích tài chính tổng quát về danh mục nợ. Ngày nay, các nhà đầu tư yêu cầu những hiểu biết sâu sắc ở cấp độ chi tiết nhất để hỗ trợ một quyết định đầu tư sáng suốt.

Đặc biệt, trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, việc có được cái nhìn từ dưới lên trên về thành phần và sự phát triển của danh mục nợ là rất quan trọng để rõ hiểu chất lượng và rủi ro liên quan đến rủi ro cá nhân và người vay. 

Thực hiện phân tích từ dưới lên trên, kết hợp với việc phân khúc danh mục nợ theo ngành, địa lý, thời điểm bắt đầu nợ (Vintage), và phân loại nợ tốt - nợ xấu giúp phát hiện thông tin chi tiết và kiến tạo giá trị.

KPMG Việt Nam và Cam-pu-chia hỗ trợ các nhà đầu tư nắm vững những thông tin chi tiết về danh mục nợ trong giai đoạn thẩm định của một thương vụ M&A ngành dịch vụ tài chính.

Tình huống thực tế

Bối cảnh

  • Khách hàng của chúng tôi là một nhà đầu tư lớn đang xem xét việc mua lại một tổ chức tài chính cao cấp.
  • KPMG đã tham gia hỗ trợ nhà đầu tư trước khi giao dịch bằng cách tiến hành đánh giá thẩm định với sự hỗ trợ của nghiệp vụ Phân tích danh mục nợ chi tiết.

Tư vấn của KPMG

  • KPMG đã thu thập, làm sạch và tổng hợp dữ liệu từ công ty mục tiêu trên nhiều nguồn dữ liệu phi cấu trúc khác nhau, bao gồm dữ liệu nợ tổng hợp, dữ liệu các khoản giải ngân, dữ liệu các khoản đã trả và dữ liệu tổng về người vay.
  • Chúng tôi đã sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để cung cấp cái nhìn chi tiết về hiệu suất danh mục đầu tư, đồng thời có thể tổng hợp và đối chiếu phân tích với báo cáo tài chính.
  • Chúng tôi đã trực quan hóa danh mục nợ trong một bảng điều khiển quản lý có thể tương tác, với đầy đủ khả năng đi sâu vào các rủi ro cá nhân, khách hàng, ngành và phân khúc.

Kết quả

  • Phân tích danh mục đầu tư cho vay của chúng tôi đã giúp khách hàng của chúng tôi thông qua một giao dịch phức tạp và hỗ trợ quyết định đầu tư sáng suốt.
  • Phân tích của chúng tôi đã góp phần tăng thêm giá trị của quá trình thẩm định bằng việc đưa ra những thông tin chi tiết không thường được cung cấp trong các quá trình thẩm định tương tự.
  • Bảng điều khiển của chúng tôi đã được sử dụng trong suốt giai đoạn trước giao dịch để khách hàng của chúng tôi và công ty mục tiêu thảo luận về các thông tin chi tiết có được trực tiếp từ quá trình Phân tích danh mục nợ của chúng tôi.

Liên hệ

Tim Kramer

Giám đốc
Trưởng bộ phận Tư vấn Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 917 905 154
E tkramer@kpmg.com.vn
LinkedIn

Trần Ngọc Mai

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 903 206 067
E maintran@kpmg.com.vn
LinkedIn

Lê Hải Ly

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 932 635 118
E lyhle@kpmg.com.vn
LinkedIn