Môi trường kinh doanh có thể diễn biến xấu đi nhanh chóng do tác động của cú sốc kinh tế tạm thời hay do thay đổi cấu trúc của lĩnh vực kinh doanh. Sự giảm cầu đột ngột có thể đẩy doanh nghiệp vào thế khó, đặc biệt là các doanh nghiệp có đòn bẩy cao.

Trong tình hình đó, doanh nghiệp cần linh hoạt chuyển sang chế độ bảo toàn dòng tiền để đảm bảo thanh khoản cho hoạt động kinh doanh, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch ngân sách dài hạn hơn.

Việc sử dụng hiệu quả công cụ dự báo dòng tiền ngắn hạn (13 – 17 tuần) rất quan trọng với doanh nghiệp ở mọi chu kỳ kinh doanh. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp đang trong tình trạng khó khăn tài chính, đây là công cụ hàng đầu quyết định sự sinh tồn của doanh nghiệp.

Nắm bắt được kỹ thuật dự báo dòng tiền ngắn hạn giúp doanh nghiệp hiểu rõ về dòng tiền dự kiến, cùng với các rủi ro hay cơ hội tiềm năng để đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn và quản lý dòng tiền ra.

KPMG Việt Nam và Cam-pu-chia hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, củng cố và phát triển các mô hình dự báo dòng tiền ngắn hạn. Trong giai đoạn khó khăn, chúng tôi có thể trực tiếp cùng doanh nghiệp theo dõi và so sánh kết quả dự báo với thực tế, áp dụng chế độ quản trị giữa các phòng ban, phát hiện và triển khai các sáng kiến nâng cao thanh khoản cũng như ổn định hiệu quả tài chính, tạo điều kiện thúc đẩy kinh doanh.

Tình huống thực tế

Bối cảnh

 • Khách hàng của chúng tôi là một doanh nghiệp lớn có nhu cầu triển khai bộ dự báo dòng tiền tối ưu để chủ động nắm bắt tình hình dòng tiền tại tất cả các đơn vị kinh doanh.
 • Khách hàng muốn có bức tranh dòng tiền ngắn hạn (hàng tuần) và dòng tiền dài hạn (hàng năm).

Tư vấn của KPMG

 • Chúng tôi phân tích sổ cái chung (General ledger) và bảng cân đối thử (Trial balance) của khách hàng để xác định tất cả các dòng tiền và tài khoản đổ vào bảng cân đối kế toán. Từ đó, chúng tôi xây dựng khung yếu tố (driver tree) thể hiện các tác động đến mỗi loại dòng tiền. 
 • Trên cơ sở của khung yếu tố, chúng tôi thiết lập phương pháp dự báo cho tất cả dòng tiền bằng phương pháp trực tiếp dựa trên các khoản thu và chi.
 • Chúng tôi phát triển hai mô hình linh hoạt giúp khách hàng dự báo dòng tiền ngắn hạn và cả dòng tiền theo năm. Mô hình ngắn hạn cho phép dự báo dòng tiền theo tuần với chu kỳ mỗi 13 tuần, trong khi mô hình năm cho phép dự báo theo tháng với chu kỳ 1 năm.
 • Mô hình của chúng tôi kết hợp việc bóc tách bảng cân đối kết toán, dự báo dựa trên các yếu tố gây tác động và điều chỉnh dữ liệu đầu vào theo nhu cầu của các bên liên quan nhằm đạt được kết quả đáng tin cậy nhất.
 • Ngoài các mô hình, chúng tôi còn xây dựng bảng báo cáo (dashboard) để tăng tính hiển thị cho các chỉ số và xu hướng quan trọng liên quan đến quản lý tiền mặt. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xây dựng công cụ xác định số dư tiền mặt an toàn tối thiểu cần thiết cho hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Kết quả

 • Chúng tôi đã cung cấp bộ công cụ toàn diện dự báo dòng tiền ngắn hạn với chu kỳ 13 tuần và dự báo dòng tiền hàng năm trong một khoảng thời gian cố định, cho phép khách hàng quản lý và giám sát hiệu suất dòng tiền cũng như vốn lưu động trong tương lai.
 • Chúng tôi cung cấp bảng báo cáo (dashboard) có tính tương tác giúp kiểm soát dự báo và quản lý doanh nghiệp.
 • Chúng tôi đã đào tạo Ban quản lý và các bên liên quan của khách hàng để giúp họ sử dụng hiệu quả bộ công cụ đã được phát triển.
 • Chúng tôi cũng đã thực hiện rà soát nhanh tối ưu hóa tiền mặt và vốn lưu động để giúp khách hàng xác định các cơ hội giải phóng tiền mặt.

Liên hệ

Tim Kramer

Giám đốc
Trưởng bộ phận Tư vấn Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 917 905 154
E tkramer@kpmg.com.vn
LinkedIn

Trần Ngọc Mai

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 903 206 067
E maintran@kpmg.com.vn
LinkedIn

Lê Hải Ly

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 932 635 118
E lyhle@kpmg.com.vn
LinkedIn