Đàm Xuân Lâm

Phó Tổng Giám đốc phụ trách văn phòng Hà Nội, Bộ phận Kiểm toán

KPMG Việt Nam