Čo je to ESG

Vážne znepokojenie o našu budúcnosť inšpirovalo vlády, spoločnosti a aj ich investorov, aby sa téma udržateľnosti stala jednou z hlavných priorít pri podnikaní. Kým téma udržateľnosti môže byť vnímaná pomerne široko pretože zahŕňa rôzne formy zníženia negatívneho dopadu činnosti spoločnosti na svoje okolie, ESG je špecifické a merateľné.

Čo teda ESG znamená? ESG sú environmentálne, sociálne a riadiace kritériá, ktoré sa stali súborom noriem pre činnosti spoločností, ktoré investori používajú na vyhodnotenie ich investícií. ESG znamená prepojenie spoločensky a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií. Cieľom tak je nielen finančná návratnosť investícií, ale aj pozitívny sociálny a environmentálny dopad.

Investovanie v rámci ESG je v posledných rokoch jedným z najrýchlejšie rastúcich trendov v oblasti financií.

Prečo je ESG dôležité

Budúcnosť našej planéty a ľudí sa stala prioritou medzi ekonomikami, vládami a aj komunitami. Sociálna nerovnosť, neetické hospodárenie spoločností, emisie uhlíka, odlesňovanie a zmena klímy sú len niektoré z problémov na celom svete. Čoraz viac firiem si preto začalo uvedomovať nielen negatívny vplyv na planétu, ktorý majú ich činnosti, ale aj následný negatívny vplyv týchto zmien na ich samotné a snažia sa ho čo najlepšie minimalizovať alebo nájsť vhodné príležitosti.

Lídri už dávno pochopili, že to, čo meriame, formuje to, čo robíme. Ukazovatele v oblasti ESG sa dnes stali predpokladom nielen pre dodržiavanie predpisov, ale aj pre výkonnosť podniku. Zmapovanie jasnej trasy a meranie dopadu udržateľnosti na podnikanie je preto kľúčové.

Udržateľnosť vs ESG

Zatiaľ čo udržateľnosť predstavuje vzťah medzi spoločnosťou a životným prostredím a okruh, na základe ktorého sa investovanie vykonáva, ESG stratégia je merateľná a poskytuje špecifický súbor kritérií. ESG predstavuje rámec, ktorý pomáha investorom vyhodnocovať riziko a výkonnosť spoločnosti.

ESG sa stalo preferovaným pojmom pre kapitálové trhy a dostáva sa do povedomia investorov, ktorými nemusia byť len vlastníci, ale aj banky poskytujúce úvery alebo investori kupujúci dlhopisy.

Pokiaľ ide o zverejňovanie a porovnávanie údajov, v skutočnosti je medzi udržateľnosťou a ESG významný rozdiel. Hoci sa diskusia začala udržateľnosťou, rozsah, postupy a relevantnosť ESG pre finančné príležitosti viedli k podstatnému posunu v spôsobe, akým spoločnosti merajú a zverejňujú svoju výkonnosť.

Kontaktujte našich odborníkov

Súvisiaci obsah