Udržateľnosť, ESG kritériá a zverejnenia sú čoraz častejším bodom záujmu rôznych zainteresovaných strán - od investorov a regulátorov až po zamestnancov a zákazníkov. Kvalitne nastavené vykazovanie ESG a údajov o udržateľnosti sa dnes stáva nevyhnutnosťou pre firmy hľadajúce nových investorov a externé financovanie. Očakáva sa, že zverejnenia ESG budú v súlade s povinnými ako aj dobrovoľnými požiadavkami a budú spoľahlivé, overiteľné a porovnateľné, aby umožnili týmto zainteresovaným stranám prijímať rozhodnutia, na ktorých im záleží. Meranie a vykazovanie správnych ESG údajov taktiež zlepšuje výkonnosť firmy a prehlbuje vzťah so zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi, investormi a regulátormi. 

Pre mnohé organizácie však môže byť správne nastavenie vykazovania ESG a údajov o udržateľnosti veľkou výzvou. Existuje totiž nespočetné množstvo ESG metrík, ktoré sa ďalej môžu líšiť v závislosti od odvetvia, veľkosti a komplikovanosti podnikateľských činností firmy ako aj v závislosti od používaného ESG reportovacieho rámca resp. štandardov. 

Aký je prínos vykazovania ESG?

  • Komunikácia s investormi a vykazovanie cieľov a progresu firmy v oblasti ESG
  • Vyjadrenie hodnoty firmy, budovanie dôvery a presvedčivá komunikácia firemných hodnôt
  • Pripravenosť na legislatívne zmeny a súlad s povinnými ako aj dobrovoľnými požiadavkami

Ako vám vieme pomôcť

Pomôžeme vám

  • Pochopiť potrebám vašich kľúčových zainteresovaných strán ohľadom ESG údajov a aké sú pre vašu firmu najvhodnejšie ukazovatele ESG
  • Implementovať a zosúladiť sa s dobrovoľnými rámcami pre ESG vykazovanie (TCFD, GRI, WEF IBC metriky) 
  • Pripraviť sa na a splniť legislatívne požiadavky týkajúce sa vykazovania ESG (napr. NFRD/CSRD a taxonómia EÚ)
  • Zlepšiť kvalitu ESG údajov a nastaviť správne ukazovatele a metriky
  • Pripraviť efektívnu metodológiu vykazovania a zlepšiť efektívnosť procesu vykazovania a príslušné kontroly
  • Posúdiť vplyv klimatických rizík na vašu účtovnú závierku podľa IFRS/EÚ ako aj podľa slovenských účtovných predpisov (napr. znehodnotenie a doby používania dlhodobého majetku, emisné povolenky, environmentálne záväzky a rezervy na uvedenie do pôvodného stavu, zverejnenia ohľadom budúcnosti atď.)
  • Pripraviť sa na externé uistenie