Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

KPMG je globálna sieť nezávislých členských spoločností KPMG pridružených ku KPMG International Limited („KPMG International“), súkromnej anglickej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Spoločnosť KPMG International Limited a osoby s ňou spojené neposkytujú žiadne služby klientom. Služby klientom poskytujú výhradne členské spoločnosti v príslušných zemepisných oblastiach, kde pôsobia.

Informácie uvedené a prístupné na tejto stránke (ďalej len „Stránka“) poskytuje spoločnosť KPMG uvedená na domovskej stránke ako majiteľ Stránky (ďalej len „KPMG“) za účelom všeobecného poradenstva a slúžia používateľom na poskytovanie všeobecných informácií. Uvedené informácie nemajú nahradiť ani slúžiť ako náhrada za odborné poradenstvo, konzultácie alebo služby v oblasti auditu, poradenstva alebo daní. Ak si želáte poskytnutie služieb v oblasti auditu, poradenstva, daní alebo inej odbornej oblasti, mali by ste kontaktovať odborníka spoločnosti KPMG.

Uplatňovanie zákonov a nariadení sa môže odlišovať v závislosti na špecifických faktoch alebo okolnostiach. Z dôvodu povahy procesov elektronickej komunikácie, KPMG neposkytuje žiadnu záruku na to, že sa na Stránke nevyskytnú žiadne prerušenia dostupnosti, omeškania, chyby, opomenutia alebo vírusy. Informácie sa preto poskytujú tak, ako sú uvedené a bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo odvodených vrátane presnosti, aktuálnosti a úplnosti informácií. KPMG, KPMG Inernational, žiadna členská firma KPMG ani žiadny z ich partnerov, vedúcich predstaviteľov, agentov alebo zamestnancov nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, špecifické príkladné, trestné, následné alebo iné škody (vrátane, nie však výhradne zodpovednosti za stratu možnosti používania, straty údajov alebo ziskov), bez ohľadu na formu činností, vrátane,nie však výhradne zmluvy, zanedbania alebo iných protiprávnych krokov vyplývajúcich z / súvisiacich so Stránkou, akýmkoľvek obsahom uvedeným na Stránke alebo obsahom získaným z dôvodu používania Stránky, vrátane kopírovania, zobrazovania alebo iného používania.

Keďže obsah Stránky (vrátane konceptov, nápadov,metód, postupov, procesov, súboru poznatkov a skúseností, techník, programov, publikácií, modelov, vzoriek produktov, technológií, softvéru, návrhov, grafických prác, grafiky a informácií nachádzajúcich sa alebo popísaných na Stránke) môže podliehať autorským právam, vlastníckym právam a právam duševného vlastníctva alebo iným právam (ktoré vlastní KPMG International, členská firma siete nezávislých firiem KPMG alebo iná tretia strana), akékoľvek neoprávnené použitie materiálov nachádzajúcich sa na Stránke môže spôsobiť porušenie autorských práv, ochrannej značky a ostatných zákonov alebo príslušných práv týkajúcich sa duševného vlastníctva alebo iných práv. Používatelia môžu tlačiť alebo rozširovať obsah (napr. vo forme odkazu na sociálnych sieťach) za predpokladu, že:

  • použitie obsahu je na osobné, nie obchodné účely,
  • sú dodržané všetky autorské práva, ochranné značky a podobné upozornenia,
  • sa obsah nepoužíva tak/nevyplýva, že KPMG, KPMG International alebo akákoľvek členská firma KPMG poskytuje osvedčenie alebo prevod jej produktov alebo služieb.

Materiály na Stránke nie je možné upravovať, reprodukovať, zverejňovať, vykonávať, rozširovať alebo používať na žiadne verejné alebo obchodné účely bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu od príslušného poskytovateľa obsahu alebo materiálu (vrátane odkazov tretích strán). KPMG nepreberá žiadne riziko, zodpovednosť alebo záväzok v prípade, že používateľ nezíska tento výslovný písomný súhlas tak ako to KPMG odporúča. 

Názov a logo KPMG sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky KPMG International a ostatné názvy produktov a služieb uvedených na Stránke môžu byť registrované ochranné známky alebo  ochranné známky KPMG International alebo členských firiem siete nezávislých firiem KPMG, príp. ich sesterských spoločností. Použitie týchto značiek si vyžaduje výslovné predchádzajúce povolenie a uzavretie licenčnej zmluvy so spoločnosťou KPMG International alebo členskou firmou KPMG. Neoprávnené používanie týchto a akejkoľvek inej ochrannej známky z portfólia KPMG bude zakázané v plnom rozsahu platných zákonov. Ak si želáte požiadať o písomné povolenie, kontaktujte správcu stránky, príp. použite funkciu „Kontaktujte nás“.

Odkazy na tretie strany sú uvedené za účelom poskytnutia pohodlia našim používateľom. KPMG nemá kontrolu nad ani nie je zodpovedná za žiadnu z týchto stránok ani ich obsah. KPMG si dôrazne chráni svoju reputáciu a ochranné známky a KPMG si vyhradzuje právo požiadať o odstránenie akéhokoľvek odkazu na našu webovú stránku. 

Aktivity týkajúce sa odkazov na webovú stránku KPMG výslovne zakazuje a tieto môžu predstavovať porušenie predmetov týkajúcich sa ochranných značiek a autorských práv: 

  • odkazy, ktoré zahŕňajú neoprávnené používanie nášho loga,
  • forma odkazu, ktorá skrýva URL a/alebo obchádza domovskú stránku alebo stránky, na ktorých sa nachádzajú ustanovenia týkajúce sa autorských práv, právneho vyhlásenia a používania stránky.