Slovník pojmov

Slovník pojmov

ACI
Spoločnosť KPMG založila Inštitút audítorov (Audit Committee Institute, ACI), ktorý slúži na pomoc členom auditovej komisie so záležitosťami týkajúcimi sa dozoru, auditu, účtovania a finančné výkazníctvo. Od svojho vzniku v roku 1999, členské firmy spoločnosti KPMG uviedli ACI na trh v 20 krajinách.

AMA
Pokročilý prístup k meraniu

AML
Boj proti praniu špinavých peňazí

Služby súvisiace s auditom
Služby určené na pomoc klientom pri špecifických otázkach, ktoré sa môžu týkať veľkých regulačných zmien alebo zmien vo vykazovaní, prípadne potreba špeciálnych zručností v účtovných záležitostiach.

BRIC
Brazília, Rusko, India a Čína

CAS
Štandard kapitálovej adekvátnosti

CEE
Stredná a Východná Európa

ELV
Smernica o vozidlách po dobe životnosti. Legislatíva EÚ.

EMA
Región Európa, Stredný východ a Afrika

ENR
Sektor energetiky a prírodných zdrojov. Sektor energetiky a prírodných zdrojov obsahuje odvetvia ťažby ropy a plynu, výroby a spotreby energie, baníctva a lesného hospodárstva.

Enterprise 2.0
Softvér Enterprise (E2.0). Použitie celej sady nových technológií - wiki, blogy, tagy a nástroje sociálnych sietí - vo vnútri spoločnosti aj medzi spoločnosťami a vonkajším svetom.

ERM
Rámce pre riadenie rizík v podnikoch

Realitný maklér
Profesionáli, ktorí sa venujú oceňovaniu a predaju nehnuteľností.

EU-ETS
Systém EÚ pre obchodovanie s emisnými povolenkami. Systém bol spustený v januári 2005 s povinným riadením emisií skleníkových plynov pre priemyselné aktivity od 1. januára 2005. Momentálne sa zameriava na aktivity vrátane výroby železných kovov, buničiny a papiera; od januára 2008 sa očakáva rozšírenie schémy, ktoré bude obsahovať ďalšie emisie skleníkových plynov a priemyselné aktivity.

Euro I
Legislatíva, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1992.

Európska emisná norma Euro 4
Legislatíva EÚ.

Euro V
Legislatívna, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2008.


Softvér na riadenie projektov EVM
Softvér na riadenie projektov - analýza dosiahnutej hodnoty. Program, ktorý vyhodnocuje riadenie dodávateľov.

FMCG
Rýchloobrátkový spotrebný tovar.

Štyri dimenzie zmeny podnikania
Ľudia, procesy, technológia a riadenie rizík

FSA
Úrad finančných služieb Veľkej Británie

GAPP
Globálne vymedzenie stratégií a postupov

GCC
Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive.

GTMS
Globálny systém pre správu daní. Patentovaný systém spoločnosti KPMG.

GTPS
Postup KPMG pre poskytovanie služieb v oblasti globálneho transferového oceňovania. Sieť profesionálov KPMG, ktorí sú zamestnaní v členských firmách spoločnosti KPMG, ktoré poskytujú služby v oblasti transferového oceňovania.

Legislatíva HAZMAT
Legislatíva týkajúca sa nebezpečných materiálov.

IASB
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy.

ICAAP
Postup posúdenia vnútorne stanoveného kapitálu.

IFI
Islamské finančné inštitúcie

IFRS
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva.

IFSB
Rada islamských finančných služieb

Interpreter®
Internetová platforma spoločnosti KPMG pre transferové oceňovanie.

IRR
Integrované povinné výkazníctvo regulačným orgánom

Školiaci program KPMG ENR Tax Masterclass
Školiaci program Masterclass je prístup spolupráce v oblasti vzdelávania. Program je postavený na pracovných skupinách venujúcich sa štúdiám prípadov počas dvoch dní, pracovné skupiny a klient spolu pracujú na prebratí problémov klienta, uskutočnení burzy nápadov za účelom nájdenia možných riešení a pestovaní siete medzi klientom a spoločnosťou KPMG.

Program „Globálny klient“ oddelenia Finančné služby spoločnosti KPMG 
Prostredníctvom programu „Globálny klient“ koordinuje oddelenie Finančné služby poskytovanie globálnych služieb klientom s prispôsobením ich obchodným, funkčným a regionálnym potrebám.

KPMG IFRG
Medzinárodná skupina KPMG pre finančné výkazníctvo. Jedna nezávislá jednotka so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá poskytuje medzinárodné služby v oblasti finančného výkazníctva.

MNO
Mobilní operátori

OECD
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OEM
Pôvodný výrobca zariadenia

PFI
Súkromná finančná iniciatíva

PPP
Verejno-súkromné partnerstvo

Prospektívne vykazovanie
Tam, kde je to povolené, pomoc klientovi pri príprave, povinnej starostlivosti alebo atestácii potrebnej ako súčasť procesu na získanie financovania.

REACH
Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok. Smernica Európskej únie (EÚ), ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 2007, a od výrobcov a dovozcov chemikálií v EÚ požaduje preukazovanie bezpečnosti ich výrobkov.

RoHS
Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok

RWCR
Rizikovo vážený kapitálový pomer

SEC
Komisia pre cenné papiere a burzy USA

TaxCube
Patentovaný softvér spoločnosti KPMG

US Basel II
Známy ako Basel IA

WEEE
Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení