Environmentálne faktory

Environmentálne faktory zahŕňajú napríklad:

 • Odpadové hospodárstvo a znečisťovanie
 • Zníženie emisií skleníkových plynov
 • Odlesňovanie
 • Klimatickú zmenu
 • Využívanie obnoviteľnej energie
 • Vplyv na ekosystémy a biodiverzitu
 • Pripravenosť na zmeny právnych predpisov ohľadom životného prostredia

Sociálne faktory

Sociálne faktory predovšetkým súvisia s tým, ako spoločnosť rieši problémy týkajúce sa zákazníkov, zamestnancov, či dodávateľov a môžu zahŕňať napríklad:

 • Odmeňovanie zamestnancov, benefity a fluktuácia
 • Pracovné podmienky vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
 • Rozmanitosť, inklúzia a rovnaké príležitosti pre všetkých
 • Riadenie ľudských zdrojov, najímanie pracovníkov a schopnosť udržať si ich
 • Vplyv na miestnu komunitu a filantropia
 • Klamlivú reklamu a predaj produktov
 • Vzťahy so zákazníkmi
 • Dodržiavanie ľudských práv

Faktory riadenie spoločnosti

Faktory, ktoré vstupujú do hodnotenia správy a riadenia spoločnosti, zahŕňajú témy ako obchodná etika, kvalita manažmentu a nezávislosť členov správnych orgánov. Medzi inými, príklady metrík riadenia zahŕňajú:

 • Rozmanitosť a zloženie správnych orgánov
 • Nezávislosť riadiacich pracovníkov
 • Transparentnosť systému odmeňovania riadiacich pracovníkov
 • Boj proti korupcii a úplatkom
 • Príspevky politickým inšititúciam a lobovanie
 • Daňovú stratégiu
 • Ochranu údajov a kybernetickú bezpečnosť
 • Integrácia ESG do riadenia a dohľadu nad podnikom
 • Podnikateľskú etiku
 • Hlasovacie práva akcionárov pre nomináciu kandidátov do správnej rady
 • Transparentnosť medzi akcionármi a výkonným tímom

Kontaktujte našich odborníkov