KPMG ESG certifikácia Vás pripraví na nové pravidlá a povinnosti súvisiace s vykazovaním informácií o udržateľnosti – ESG reporting

Vzdelávacie centrum KPMG Business Institute a tím odborníkov KPMG na Slovensku, ktorí sa venujú oblasti ESG (environmental, social, governance), pripravili komplexný vzdelávací program – KPMG ESG certifikáciu. Program pozostáva z desiatich modulov a je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o vykazovaní informácií o udržateľnosti, o pravidlách vykazovania a o povinnostiach, ktoré bude musieť dodržiavať mnoho spoločností.

Každý modul sa venuje inej téme a spoločne pokrývajú všetky oblasti, ktorých sa dotýkajú Európske štandardy pre vykazovanie o udržateľnosti (ESRS). Na základe týchto štandardov budú spoločnosti pripravovať správu o udržateľnosti.

Účastníci majú možnosť absolvovať vybrané moduly na základe problematiky, v ktorej sa potrebujú vzdelávať. Po absolvovaní každého školenia môžu otestovať nadobudnuté vedomosti v online teste a získať KPMG certifikát z danej oblasti.

Moduly ESG certifikácie a ich obsah

Obsahom kurzu sú kľúčové informácie o ESG a vykazovaní o udržateľnosti, prehľad o EÚ regulácii a medzinárodných štandardoch výkazníctva. Venovať sa budeme aj problematike zmeny klímy a biodiverzite.

Prvé zo série školení určené najmä pre tých, ktorí sa venujú alebo sa budú venovať vykazovaniu o udržateľnosti. Kurz je zameraný na Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti (CSRD), Európske štandardy pre vykazovanie o udržateľnosti (ESRS) a Taxonómiu EÚ. Na kurze si ukážeme praktické príklady a názorné ilustrácie zverejnení.

Kurz poskytuje účastníkom komplexný návod ako vyplniť ESG dotazník, ktorý banky využívajú na zbieranie informácií o environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektoch svojich klientov. Spoločne sa pozrieme na vzorový ESG dotazník, ktorý vytvorila Komisia pre ESG a udržateľnosť na pôde Slovenskej bankovej asociácie (SBA).

Obsahom školenia sú detailné informácie o výpočte emisií skleníkových plynov (rozsah 1, rozsah 2 a rozsah 3), vrátane praktických príkladov. Zameriame sa na metodiku výpočtu a efektívne využívanie offsetov a kompenzácií s cieľom pomôcť organizáciám dosiahnuť transparentné a presné vykazovanie emisií. 

Školenie nadväzuje na Modul 1, v tomto module budú účastníci aplikovať požiadavky na vykazovanie o udržateľnosti v prípadovej štúdii s cieľom podrobnejšie porozumieť európskym štandardom ESRS a medzinárodným štandardom ISSB.

Obsahom kurzu sú praktické príklady na porozumenie princípom cirkulárnej ekonomiky. Účastníci sa zároveň bližšie oboznámia s vykazovacím štandardom ESRS E5 Využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo. Modul tiež zahŕňa detailné informácie o indikátoroch, ktoré sa používajú na monitorovanie úrovne cirkularity v organizáciách.

Kurz priblíži účastníkom problematiku energetických auditov, energetickej efektívnosti a systému energetického manažérstva, s dôrazom na vykazovacie štandardy ESRS E1 Klimatická zmena a E2 Znečistenie. Zároveň sa budeme venovať klimatickým rizikám a ich modelovaniu a tiež dekarbonizácii. Taktiež sa zameriame sa na hodnotenie a riadenie rizík udržateľnosti, ktoré zahŕňajú klimatické, sociálne a riadiace aspekty a identifikáciu príležitostí v týchto oblastiach.

Kurz oboznámi účastníkov s legislatívnym a praktickým pohľadom na problematiku ochrany prírodných zdrojov, ako aj biodiverzity a ekosystémov. Bližšie sa budeme venovať vykazovacím štandardom ESRS E3 Voda a vodné zdroje a ESRS E4 Biodiverzita a ekosystémy. Ukážeme príklady v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry.

Kurz sa zaoberá dodržiavaním ľudských práv, rozmanitosťou a bezpečnosťou pri práci a ochrany pred požiarmi, poskytujúc účastníkom znalosti o pracovných podmienkach, wellbeing programoch a ochrane zdravia v reálnych pracovných situáciách. Bližšie sa budeme venovať vykazovacím štandardom ESRS S1 Vlastní pracovníci a S2 Pracovníci v hodnotovom reťazci.

Kurz oboznámi účastníkov s pravidlami pre spoločenskú zodpovednosť, partnerské spolupráce, pričom sa pozrieme aj na príklady z praxe. Bližšie sa budeme zaoberať sledovaním a vyhodnocovaním zákazníckej skúsenosti, etickým kódexom, informačnou bezpečnosťou a ochranou osobných údajov, ako aj bojom proti korupcii a úplatkom ako ich upravujú štandardy ESRS S3 Vplyv na komunity, S4 Zákazníci a koneční užívatelia a G1 Podnikateľské správanie.

Kurz poskytne účastníkom návod na nastavenie ESG stratégie pre udržateľný biznis model, vrátane ESG uisťovania a sledovania indikátorov/KPIs. Účastníci sa tiež dozvedia o automatizácii zberu ESG dát prostredníctvom IoT, AI a iných relevantných softvérových riešení, s dôrazom na dátový manažment a digitálnu transformáciu.

Kontaktujte našich odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.