Aktuálne sú požiadavky na vykazovanie ESG údajov stanovené v zákone o účtovníctve. Tie sú však pomerne stručné a týkajú sa iba spoločností, ktoré majú povinnosť auditu a teda aj povinnosť zostaviť výročnú správu. Zákon hovorí, že takéto spoločnosti majú vo svojej výročnej správe uviesť nielen informácie o vývoji spoločnosti za uplynulé obdobie, ale aj o predpokladanom budúcom vývoji. Výročná správa má pritom obsahovať aj informácie o vplyve spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť vrátane nefinančných ukazovateľov a odkazov na údaje v účtovnej závierke.

V praxi sa bohužiaľ často stáva, že sú poskytnuté informácie obmedzené na absolútne minimum a napríklad oveľa viac informácií spoločnosť zverejní na svojej webovej stránke. Našim klientom preto odporúčame, aby uviedli všetko potrebné v rámci výročnej správy. Kto si ju prečíta, bude mať prehľad nielen o finančnej situácii spoločnosti, ale bude mať aj lepšiu predstavu o tom, aký má spoločnosť vplyv na životné prostredie ako aj na spoločenské faktory a tiež aj o významných rizikách a príležitostiach, ktoré môžu ovplyvniť podnikanie spoločnosti.

Prísnejšie pravidlá platia pre takzvané subjekty verejného záujmu, ktoré mali v priemere viac ako 500 zamestnancov za daný rok.

Ich výročné správy by mali obsahovať aj informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu. V rámci týchto oblastí by spoločnosti mali uvádzať najmä informácie podľa nasledujúcich bodov:

  • stručný opis obchodného modelu,
  • opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
  • opis a výsledky používania uplatňovaných postupov náležitej starostlivosti,
  • opis hlavných rizík vplyvu spoločnosti na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ktoré sa týkajú činnosti spoločnosti a ktoré môžu mať nepriaznivé dôsledky a opis spôsobu, akým spoločnosť tieto riziká riadi,
  • významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností,
  • odkaz na informácie uvedené v účtovnej závierke a prepojenie z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné.

V praxi často vidíme, že spoločnosti uvedú informácie ku každému pilieru (teda životné prostredie, sociálna a zamestnanecká oblasť a pod.), ale nie vždy uvedú všetky informácie podľa jednotlivých bodov. Najčastejšie chýba opis uplatňovaných postupov náležitej starostlivosti („due diligence“) a opis hlavných rizík, ktoré by mohli mať nepriaznivý dopad, a ktoré sa týkajú činnosti spoločnosti.

Spoločnosti, ktoré síce sú subjektami verejného záujmu a majú viac ako 500 zamestnancov, ale zároveň sú dcérskymi spoločnosťami, si môžu uplatniť výnimku a informácie uvedené vyššie vo svojej výročnej správe následne uvádzať nemusia. Platí to však iba v prípade, že sú informácie o nich zahrnuté vo výročnej správe ich materskej spoločnosti.

Ďalšou oblasťou v rámci vykazovania ESG údajov, ktorá sa zatiaľ vzťahuje na vyššie spomínané subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami, je vykazovanie informácií podľa tzv. taxonómie EÚ. Táto povinnosť sa prvýkrát vzťahovala na výročné správy za rok 2021 ešte v obmedzenej podobe a bude rozšírená v roku 2022. Podrobnejšie sa tejto téme budeme venovať v ďalšom článku.

Pravidlá pre vykazovanie v blízkej budúcnosti čaká významná zmena v podobe pripravovanej smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti (tzv. CSRD), ktorá spísni požiadavky na zverejňovanie informácií o udržateľnosti (zavedú sa napríklad nové štandardy pre vykazovanie) ale aj rozšíri okruh spoločností, ktoré budú tieto informácie uvádzať vo svojich výročných správach.

Viac informácii sa dozviete v našom ďalšom príspevku.

Spoločnosti sa môžu naviac rozhodnúť vykazovať údaje aj dobrovoľne – napríklad v samostatnej správe o udržateľnosti. Trendom do budúcna však bude zahŕňať všetky potrebné informácie týkajúce sa spoločnosti vrátane finančných údajov z účtovnej závierky ako aj ESG údajov v jednom dokumente - vo výročnej správe.

Kontakt

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac alebo ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.