• 1000

Koncom apríla parlament schválil očakávanú novelu zákona o účtovníctve, ktorej najväčšie zmeny sa týkajú najmä implementácie Smernice Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2022/2464, týkajúcej sa vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov (tzv. CSRD smernice) do lokálneho zákona. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2024. 

Okrem iného novela zákona zareagovala na vplyv inflácie v posledných obdobiach a implementovala do lokálneho zákona aj ďalšiu smernicu EÚ upravujúcu veľkostné kritériá podnikov, čím odbremenila niektoré spoločnosti od administratívnej záťaže súvisiacej s prípravou správy o udržateľnosti. Správa o udržateľnosti bude súčasťou osobitne označenej časti výročnej správy, ktorá bude zahŕňať aj výrok audítora k uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

Novela zákona o účtovníctve objasnila, akým spôsobom budú spoločnosti na Slovensku vykazovať informácie o udržateľnosti. Prvé spoločnosti budú musieť vydať správu o udržateľnosti už za rok 2024, preto vítame jasné stanovenie podmienok vykazovania.

Gabriela Hetényiová,
ESG Manager, KPMG na Slovensku

Vykazované informácie

Správa bude slúžiť na pochopenie riadiacich, sociálnych a environmentálnych stratégií spoločnosti a konkrétnych krokov, ktoré spoločnosť v týchto oblastiach podniká. Pri jej príprave musia spoločnosti dodržiavať štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti (ESRS) a zaviesť svoj interný systém na monitorovanie informácií a zber dát.

Obdobia vykazovania a prvé vykazujúce spoločnosti

Prvé vykazované obdobie bude pre spoločnosti, ktorým nadobudla povinnosť vykazovania informácii o udržateľnosti, začínať 1. januára 2024. Tieto spoločnosti budú teda pripravovať prvú správu o udržateľnosti za rok 2024. Patria medzi ne banky (okrem Národnej banky Slovenska), zaisťovne, poisťovne (okrem zdravotných poisťovní), emitenti cenných papierov spĺňajúci veľkostné kritériá a prekračujúci počet zamestnancov 500.

Postupne sa povinnosť pripravovať správu o udržateľnosti rozšíri aj na ďalšie spoločnosti. Malé a menej komplexné spoločnosti budú môcť uplatniť zjednodušené vykazovanie informácií o udržateľnosti.

Oslobodenie od prípravy správy o udržateľnosti

Dcérske spoločnosti majú možnosť uplatniť si výnimku a nemusia pripravovať správu o udržateľnosti, ak sú zahrnuté do konsolidovanej správy materskej spoločnosti a sú splnené informačné povinnosti v účtovnej závierke nevykazujúcej spoločnosti. A to platí aj v prípade, že konsolidovanú správu pripravuje materská spoločnosť mimo územia Európskej únie, ak je táto správa pripravená v súlade so smernicou o udržateľnosti a štandardami ESRS.

Audit správy o udržateľnosti

Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť vykazovať informácie o udržateľnosti, je povinná zabezpečiť, aby jej vykazovanie podliehalo uisteniu audítorom, ktorý môže byť aj iný ako ten, ktorý vykonáva audit v tejto účtovnej jednotke, avšak tento audit môže vykonať len audítor, ktorý má oprávnenie vykonávať audit v oblasti udržateľnosti. Správa o udržateľnosti podlieha uisteniu od prvého obdobia vykazovania týchto informácií.

Spoločnosti sa preto musia začať pripravovať dostatočne v predstihu, aby prvotné vykazovanie úspešne a načas zvládli.

Súvisiaci obsah