Rok 2022 je úspešne za nami a spoločnosti, ktorých sa týka taxonómia EÚ, sa budú čoskoro pripravovať na zverejnenia za rok 2022. Ako rýchlu pomôcku som preto pre vás spísala najčastejšie chyby v zverejneniach podľa taxonómie EÚ za predchádzajúci rok 2021, s ktorými som sa v mojej praxi stretla.

Najčastejšie chyby v zverejneniach podľa taxonómie EÚ

1) Požadované zverejnenia chýbajú prípadne sú uvedené mimo výročnej správy.

Ako to má byť:

  • Zverejnenia musia uvádzať všetky subjekty verejného záujmu, tak ako ich definuje zákon o účtovníctve, s priemerne viac ako 500 zamestnancami. Existuje možnosť uplatniť si výnimku pre určité dcérske spoločnosti, za ktoré tieto informácie pripravuje a zverejňuje ich materská spoločnosť.
  • Nefinančné informácie, vrátane zverejnení podľa taxonómie EÚ, sa v súlade so zákonom o účtovníctve uvádzajú vo výročnej správe spoločnosti.

2) Posúdenie relevantných oprávnených hospodárskych činností sa zameriava iba na činnosti, ktoré generujú výnosy.

Ako to má byť:

  • Spoločnosti sa často sústreďujú iba na činnosti, z ktorých im plynú výnosy pričom oprávnené môžu byť napr. aj činnosti pre vlastnú internú spotrebu. Oznámenie Komisie o výklade delegovaného aktu k zverejňovaniu údajov podľa taxonómie EÚ udáva, že hospodárska činnosť sa uskutočňuje, keď sa zdroje (napr. kapitál, tovar, práca, výrobné techniky alebo medziprodukty) kombinujú na výrobu konkrétneho tovaru alebo poskytovanie konkrétnych služieb. Môže preto nastať situácia, keď bude potrebné rozdeliť činnosť spoločnosti na segmenty tak, aby jednotlivé hospodárske činnosti, ktoré vykonáva mohli byť priradené k zodpovedajúcim oprávneným činnostiam, ktoré sú definované v klimatickom delegovanom nariadení k taxonómii.

3) Činnosti, ktorých cieľom je adaptácia na zmenu klímy sú posudzované rovnakým spôsobom ako tie, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy (vrátane ukazovateľov obratu, CapEx a OpEx).

Ako to má byť:

  • Pre adaptáciu na zmenu klímy existujú dva rôzne druhy činností – také, ktorých cieľom je ich adaptovať (tzv. adaptačné) a tie, ktoré prinášajú adaptačné riešenia pre iné činnosti (tzv. podporné). Požiadavky na vykazovanie a posúdenie oprávneného obratu a CapEx / OpEx je pre tieto dve kategórie rozličné. 

4) Ukazovatele CapEx / OpEx (teda kapitálové a prevádzkové výdavky) sú nesprávne vyčíslené.

Ako to má byť:

  • Pri vyčíslení ukazovateľov je potrebné vychádzať z definície v delegovanom nariadení Komisie ohľadom zverejnení.
  • Napr. CapEx predovšetkým tvoria prírastky na dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku zatiaľ čo OpEx zahŕňa najmä náklady na opravy a údržbu a iné priame výdavky spojené s každodennou údržbou dlhodobého hmotného majetku, opatrenia na renováciu budov  prípadne nekapitalizované náklady spojené s výskumom a vývojom. Výdavky pritom môžu byť interné (vynaložené samotným podnikom) prípadne nakupované od tretích strán. 

V KPMG pomáhame našim klientom identifikovať ich oprávnené činnosti, vykonať kompletné posúdenie, či sú ich činnosti v súlade s taxonómiou EÚ a pripraviť potrebné zverejnenia do výročnej správy.

Ak vás zaujíma ako sa pripraviť na zverejnenia podľa taxonómie EÚ prípadne máte iné otázky, kontaktujte nás.