ESG si v poslednej dobe získalo veľa pozornosti. Jeho zástancovia argumentujú, že podniky, ktoré sa budú orientovať na dobro spoločnosti, sa časom stanú ziskovejšími a hodnotnejšími. Zároveň pomôžu s riešením globálnych problémov, zatiaľ čo budú vytvárať hodnotu pre svojich akcionárov. Stanú sa naozaj podniky hodnotnejšími tým, že sa budú správať zodpovedne k spoločnosti?

Čo robí spoločnosť hodnotnou

Hodnota podniku je vo svojej podstate funkciou dvoch premenných: peňažných tokovrizika. Teda aké peňažné toky podnik dokáže generovať a aké je riziko týchto peňažných tokov.

Peňažné toky sú závislé najmä od nasledovných faktorov:

  • Veľkosť a rast výnosov > Aký veľký je trh, na ktorom spoločnosť pôsobí a aký veľký podiel sa jej podarí z neho ukrojiť.
  • Profitabilita >  Závisí od toho, akú silu má spoločnosť pri cenotvorbe a aká je jej nákladová efektívnosť.
  • Investície > Koľko musí podnik reinvestovať pre dosiahnutie určitého rastu a akú návratnosť majú dané investície.

Druhou premennou v hodnotovej funkcii zostáva riziko, ktoré sa odzrkadľuje v nákladoch na kapitál, teda - s akým úrokom si dokáže podnik požičať a aká je očakávaná návratnosť pre investora. Ak ESG skutočne dokáže zvýšiť hodnotu podniku, musí  vplývať na spomenuté faktory.

esg hodnota podniku

Autor článku


Adam Celar

Adam Čelár

Manager
oddelenie oceňovania a finančného modelovania 

Kedy ESG tvorí hodnotu?

Podnik, ktorý si osvojí hodnoty ESG, by mohol svoju hodnotu zvýšiť tým, že sa mu podarí osloviť väčšie množstvo zákazníkov, ktorí vnímajú potrebu udržateľnosti. Mnohí z nich budú ochotní za jeho produkty zaplatiť vyššiu cenu, čo by malo pozitívny vplyv rovnako na rast, aj na profitabilitu podniku.

Osvojením si sociálnych hodnôt bude podnik navyše budovať lepší vzťah so zamestnancami aj dodávateľmi, čím si zabezpečí vyššiu lojalitu na oboch frontoch, a tak aj udržateľnejší biznis model.

Udržateľný biznis model s potenciálnym rastom a atraktívnou ziskovosťou pravdepodobne priláka investorov, ktorí budú ochotní požadovať nižšiu návratnosť (pre nižšie investičné riziko). Banky sú tiež oveľa ochotnejšie požičať podnikom, ktoré vnímajú ako menej rizikové, a to dokonca s nižším úrokom. Podnik tak bude mať lacnejší prístup k novým zdrojom a jeho hodnota sa zvýši aj vplyvom nižšej diskontnej sadzby (riziko).

Navyše tým, že sa bude podnik správať zodpovedne, minimalizuje riziko potenciálnych škôd , ktoré by mohli ohroziť jeho obchodný model.  

ESG sa javí ako krok správnym smerom

Ak veríte modelu načrtnutému vyššie, ESG skutočne zvyšuje hodnotu. V tomto príspevku som sa však zameral iba na vplyvy s pozitívnym účinkom, čo nie vždy predstavuje ten najreálnejší obraz.

Štúdie, ktoré sú zatiaľ k dispozícii, naznačujú, že „nezodpovedné“ podniky bývajú častejšie vystavené krízam a riziku škôd, a zároveň tie "zodpovedné" si dokážu požičať lacnejšie. Tzv. greenium, alebo rozdiel vo výnosoch medzi obyčajnými dlhopismi a tými, pri ktorých sa emitent zaväzuje investovať do aktivít v súlade s ESG, predstavuje -2,7 bps pre subindex „iBoxx EUR Green Bonds Select Index“. Najvyšší dopyt a „greenium“ sa pritom ukazuje pri sektoroch, ktoré sú najväčšími emitentmi (-9,4 ; -3,4 a -2,5 bps pre Oil & Gas, komunálne služby a priemysel).

Dostupné  štúdie potvrdzujú, že „zodpovedné“ podniky sú ziskovejšie, no majú zväčša problém s dokazovaním kauzality. Teda, či sú „zodpovedné“ podniky ziskovejšie alebo je pre profitabilné podniky jednoduchšie, aby tak vyzerali.

To, či ESG skutočne zvyšuje hodnotu, bude podľa môjho názoru záležať na nás všetkých. Zatiaľ sa ESG javí ako krok správnym smerom, no musíme si dať pozor, aby sa z neho nestal iba nástroj, vďaka ktorému sa „zodpovední zbavia zodpovednosti“ bez nutnosti podstúpiť skutočné systematické zmeny.


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A. Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief. 


Kontaktujte nás