Podnikové transakcie si často vyžadujú náročné rozhodnutia v časovej tiesni. Odborníci z KPMG vedia dodať riešenia na mieru a poskytnúť podporu vo všetkých otázkach týkajúcich sa oceňovania spoločností a nehnuteľností, ako aj v oblasti finančného modelovania.

Transakčné oceňovanie a Fairness Opinion

Pri transakciách je dôležité reagovať pohotovo a vyhodnotiť, či daný obchod vytvorí hodnotu. Náš tím vie pripraviť ohodnotenie a ocenenie spoločnosti pre kupujúceho alebo predávajúceho, analýzu strategických možností z pohľadu hodnoty, analýzy synergií v kontexte hodnoty, ako aj analýzu citlivosti hodnoty na kľúčové faktory a scenáre. Naša medzinárodná sieť vie pre vašu firmu zabezpečiť odborníkov na rôzne sektory a odvetvia, ktorí vás prevedú pri posudzovaní primeranosti transakčných cien.

Alokácia kúpnej ceny (PPA)

Po úspešnej transakcii je často rad na finančnom a účtovnom oddelení alokovať kúpnu cenu v konsolidovaných finančných výkazoch. Táto úloha vyžaduje špecifické znalosti a hlbokú expertízu v oceňovaní. Naši odborníci vám vedia pomôcť s:

  • posúdením dopadu transakcie na finančné výkazy pred samotným uzavretím transakcie (Pre-deal PPA), 
  • identifikáciou nehmotných aktív, 
  • ocenením novoidentikovaných nehmotných aktív (zákaznícke vzťahy, značka, know-how a pod.), 
  • ocenením ostatných aktív a pasív pre účel PPA a 
  • podporiť vašu firmu pri diskusii s audítorom.

Impairment testy

Tak ako PPA , tak aj impairment testing je komplexná téma, ktorá si vyžaduje špecifické znalosti a dáta. KPMG tím vie zabezpečiť kompletnú prípravu impairment testov, podporu v diskusii s audítorom, dodanie špecifických vstupov pre impairment testy (napr. WACC a pod.), ale aj prípravu finančných modelov pre tento typ testovania, ktoré následne bude môcť používať váš tím.

Oceňovanie nehmotného majetku

Ústrednou témou pri oceňovaní nehmotných aktív je analýza vhodných metód oceňovania a konkrétnych vstupov pre ocenenie samotné. Naši odborníci na valuácie vedia pre vašu firmu pripraviť ocenenia všetkých druhov nehmotných aktív (objednávky, zákaznícke vzťahy a kmene, značky a trademarks, patenty, technológie, know-how a iné).

Preceňovanie spoločností alebo strategických divízií pre riadenie hodnoty portfólia

Rýchlo sa meniace trhy kladú vysoké nároky na riadenie spoločností a obchodných jednotiek. Cieľom akcionárov a manažmentov skupín je dlhodobo zvyšovať hodnotu. KPMG tím vie navrhnúť a implementovať špecificky pre vašu spoločnosť nástroje a systémy kontroly, ktoré pomôžu pri strategických rozhodnutiach na úrovni portfólia alebo skupiny z pohľadu dlhodobého monitorovania vývoja hodnoty.

Príprava komplexných ekonomických modelov

Ekonomické modely si vyžadujú silné know-how, technické znalosti a nestrannosť, aby nenastal konflikt záujmov. Podľa požiadaviek klienta vieme pripraviť komplexný ekonomický model „na kľúč” pre strategické plány, investičné plány, PPP projekty, štúdie uskutočniteľnosti a podobne.

Technické preskúmanie a audit komplexných ekonomických modelov

Vďaka komplexnosti a náročnosti skonštruovania komplexných ekonomických modelov nie sú technické alebo logické chyby nič neobvyklé. Náš tím odborníkov preskúma váš ekonomický model pomocou špecifického softvéru, ktorý dokáže odhaliť chyby, ktoré by mohli mať materiálny vplyv na presnosť modelu.

Znalecký posudok

Náležitosti právneho a zmluvného oceňovania, podnikové transakcie a účtovníctvo si často vyžadujú prípravu znaleckého posudku. Na základe rozsiahlych poznatkov a skúseností s teóriou oceňovania zabezpečíme a skoordinujeme prípravu znaleckých posudkov podľa slovenskej legislatívy.