Ak niečo nemôžeme zmerať, nemôžeme to ani zmeniť. Chýbajúce jednotné metriky pre vykazovanie údajov o udržateľnosti spomalili pokrok v klimatických zmenách, uvádza to 75 % investorov a odborníkov na investovanie. Až 77 % respondentov zároveň očakáva, že regulačné orgány budú vyžadovať vykazovanie klimatických rizík už v najbližších troch rokoch. Dáta vychádzajú z globálnej štúdie KPMG - Can capital markets save the planet?.

Pokrok v klimatických zmenách mohol byť výraznejší

Významné investície do klimatických projektov sa rozbehli až v roku 2015 po Parížskej dohode. Pre investorov však zostali tieto snahy aj naďalej abstraktné. Pokrok v reakcii na zmenu klímy sa výrazne spomalil najmä vplyvom chýbajúcich jednotných štandardov, uvádza to 75 % investorov a odborníkov na investovanie. Poukazujú tiež na chýbajúcu podpornú infraštruktúru v podobe dát, zručností a vývoja technológií. Podľa polovice (50 %) respondentov KPMG prieskumu, vzhľadom na prudký nárast dopytu po zelenších témach, nádeje predbehli očakávania, čoho výsledkom je tzv. greenwashing - environmentálne záväzky sú skôr na papieri ako realitou.

„Ak niečo nemôžeme zmerať, nemôžeme to ani zmeniť. Vytvorenie jednotných globálnych a transparentných štandardov pre zverejňovanie údajov o udržateľnosti posilní kapitálové trhy. Investori a obchodné spoločnosti môžu vďaka tomu robiť lepšie rozhodnutia a vytvárať dlhodobé hodnoty,“ zhodnotila odborníčka na tému ESG a vykazovanie údajov o udržateľnosti Miroslava Plevová, manažérka v KPMG na Slovensku.

Na zníženie neefektívnosti trhu je nevyhnutné pokročiť v harmonizácii štandardov pre vykazovanie údajov udržateľnosti. Počas klimatického samitu COP26 v Glasgowe bol preto formálne ohlásený vznik Medzinárodnej rady pre štandardy udržateľnosti (International Sustainability Standards Board, ISSB). Táto rada v najbližšom roku prepojí dve medzinárodné iniciatívy Climate Disclosure Standards Board a Value Reporting Foundation. Obe majú rovnakú náplň - vypracúvajú globálne štandardy pre vykazovanie údajov o udržateľnosti. ISSB vďaka tomuto spojeniu získa silné zázemie v podobe skúsených odborníkov a dôveru zainteresovaných osôb.

Európska únia minie viac ako 215 miliárd eur na klimatickú neutralitu do roku 2050

Aj Európska únia (EÚ) sa zameriava na tému klímy a globálneho otepľovania. Vytýčila si ambiciózny cieľ do roku 2050 dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov a chce sa tak stať lídrom v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Kľúčovým pilierom tejto stratégie je podpora financovania udržateľného rastu a investícií do zelených projektov. EÚ preto prijala nariadenie o zelenej taxonómii, ktoré vstúpilo do platnosti už v roku 2020 a v rokoch 2022 až 2023 plánuje prijať vlastné štandardy pre vykazovanie údajov o udržateľnosti.

Taxonómia EÚ stanovuje podmienky, ktoré uľahčujú investorom posudzovanie, či je určitá ekonomická činnosť udržateľná z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie. Na tento účel plánuje EÚ minúť viac ako 215 miliárd eur, ktoré vynaloží na verejné investície do čistej energie, zelenej infraštruktúry, nízko emisnej dopravy, udržateľného poľnohospodárstva a ochranu biodiverzity.

Až 60 % investorov a odborníkov na investovanie predpovedá, že podľa vzoru EÚ vzniknú nové taxonómie pre oblasť klímy. V najbližších troch rokoch až 77 % respondentov očakáva, že regulačné orgány budú vyžadovať vykazovanie klimatických rizík. Všetky tieto zmeny pravdepodobne investorom umožnia premiestniť kapitál tam, kde vidia najlepšie príležitosti. Spoločnosti a firmy si zas budú môcť porovnávať svoj klimatický pokrok s tými najlepšími. Očakáva sa, že to môže priniesť pozitívny vietor do kapitálových trhov, aby mohli meniť klimatické ciele na realitu.

Prepojenosť na IFRS

Nová Medzinárodná rada pre štandardy udržateľnosti (ISSB) bude úzko spolupracovať s Radou pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB). Tým sa zabezpečí prepojenosť a porovnateľnosť štandardov udržateľnosti a medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IFRS). Dá sa očakávať, že obdobne ako IFRS aj nové štandardy udržateľnosti budú mať rovnaký globálny vplyv.

„Zjednotenie popredných iniciatív pre vydávanie štandardov k vykazovaniu udržateľnosti s globálnym dosahom vnímam ako pozitívny krok dopredu – znamená to zjednodušenie a lepšiu porovnateľnosť pre spoločnosti ako aj pre používateľov. Doteraz si spoločnosti vyberali spomedzi viacerých rámcov prípadne vykazovali podľa niekoľkých,“ dodáva Miroslava Plevová.

O štúdii

V rámci spolupráce KPMG International, CREATE-Research a asociácie Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) vznikla štúdia, ktorá podrobne skúma úlohu kapitálových trhov pri ich prechode na nízko emisné ciele, doterajšie skúsenosti s investovaním do klimatických zmien a očakávania v nasledujúcich troch rokoch. Výskum zahŕňa poznatky od 90 investorov, manažérov a odborníkov na investovanie v 20 krajinách vo všetkých kľúčových regiónoch sveta. Výsledky boli získané na základe rozhovorov.