Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti, dňa 20. októbra 2023 vyhlásil výzvu na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie (v rámci investície 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky).


Účel výzvy

Podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja (od úrovne, ktorá zodpovedá úrovni technologickej pripravenosti 4) unikátnych technológií a riešení v oblasti dekarbonizácie v niektorej z nasledovných tematických oblastí:

  • klimatické vedy a riešenie klimatickej zmeny,
  • bezuhlíková energetika (energia – skladovanie, zásobovanie, energetické siete a systémy),
  • elektrifikácia,
  • vodík, technológie batérií a alternatívne palivá,
  • čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita,
  • nízkoemisné priemyselné procesy a materiály,
  • biohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Alokácia

Alokácia: 41 360 000 €, z toho:

  • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 37 600 000 €
  • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 3 760 000 €

Výška podpory

Maximálna výška podpory je 2 000 000 € a minimálna výška podpory je 200 000 €.

Termín uzavretia výzvy je 15. marec 2024.

V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom fyzická alebo právnická osoba podľa Obchodného zákonníka, ktoré zároveň spĺňajú podmienku, že ich projekt v kroku „short proposal (EIC Accelerator Step 1)“ bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“ (t. j. v rámci záverečného výsledku hodnotenia (Evaluation Results/Evaluation Summary Report) získal stanovisko „go“).

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.