Vďaka našim odborníkom získate prehľad o aktuálnych príležitostiach na financovanie investičného zámeru, pomoc s prípravou projektu a žiadosťou o grant, alebo vám poradia a pomôžu so znížením nákladov na investíciu z vlastných zdrojov.

Naša špecializácia sa orientuje predovšetkým na oblasť dekarbonizácie, energetickej efektívnosti, obnoviteľné zdroje a digitalizáciu.

aktivne vyzvy

Aktívne výzvy


Účel výzvy:

podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach najmä v mestách a obciach. Cieľom výzvy je vybudovanie 1 800 AC a 160 DC verejne prístupných nabíjacích bodov.

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR – Komponent 3

Vyhlásené:

28.04.2023

Výška prostriedkov:

10 236 000 EUR bez DPH

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu pre oprávnených žiadateľov je maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne však v jednotkových cenách pre AC a DC nabíjací bod a to:

 • na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW – 3 000 Eur
 • na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW – 29 000 Eur.

Obdobie otvorenia výzvy

 1. kolo 30.06.2023
 2. kolo 30.09.2023
 3. kolo 31.12.2023
 4. kolo 31.03.2024
 5. ďalšie kolá v prípade potreby

Oprávnený žiadateľ:

 • obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie; 
 • okresné mestá a nimi zriadené organizácie; 
 • vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

Cieľ investície:

mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

Vyhlasovateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vyhlásené:

14. júla 2023

Alokácia:

14 634 000 EUR, z toho:

 • 12 195 000 €– zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,
 • 2 439 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH

Maximálna intenzita pomoci je 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom maximálna výška príspevku nie je stanovená.

Termín uzavretia:

po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, t. j.:

 • osoby zapísané Obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Cieľ investície:

mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom.

Alokácia:

9 146 400 EUR, z toho:

 • 7 622 000 €– zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,
 • 1 524 400 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Maximálna intenzita pomoci je 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom maximálna výška príspevku nie je stanovená.

Termín uzavretia:

po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, t. j.:

 • osoby zapísané Obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podniku.

Cieľ výzvy: 

v územiach definovaných v PST podporiť rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy. Podpora je špecificky zameraná na rozvoj dopravy s nulovými emisiami prostredníctvom nákupu batériových elektrických autobusov (elektrobusov) a elektrických autobusov s palivovými článkami (vodíkových autobusov). Zámerom výzvy je umožniť podporu komplexných projektov, ktoré počítajú aj s budovaním infraštruktúry pre alternatívne palivá (elektrických nabíjacích staníc a vodíkových čerpacích staníc) potrebnej pre prevádzkovanie bezemisných autobusov.

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Vyhlásené:

25. augusta 2023 

Výška prostriedkov:

30 814 298 EUR.

Celková výška príspevku z Fondu na spravodlivú transformáciu (zdroj EÚ) nesmie presiahnuť 11 900 000 EUR. Celkové oprávnené výdavky na projekt (zdroj EÚ + štátny rozpočet) nesmú presiahnuť 14 000 000 EUR.

Oprávneným miestom realizácie projektu: 

len vybrané okresy Trenčianskeho a Košického kraja

Termín uzavretia výzvy:

 • 1. kolo do 30. 11. 2023
 • 2. kolo do 29. 02. 2024

Oprávnení žiadatelia výzvy:

 • Mesto
 • Samosprávny kraj
 • Právnická osoba

podľa bližšie špecifikovaných podmienok.

Účel výzvy:

je podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja (od úrovne, ktorá zodpovedá úrovni technologickej pripravenosti 4) unikátnych technológií a riešení v oblasti dekarbonizácie v niektorej zo stanovených tematických oblastí.

Vyhlasovateľ:

Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR

Vyhlásené:

dňa 20. októbra 2023

Výška prostriedkov:

Alokácia: 41 360 000 €, z toho:

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 37 600 000 €
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 3 760 000 €

Maximálna výška podpory:

2 000 000 €

Minimálna výška podpory:

200 000 €.

Termín uzavretia výzvy:

15. marec 2024

Oprávnený žiadateľ:

fyzická alebo právnická osoba podľa Obchodného zákonníka, ktorá zároveň spĺňajú podmienku, že ich projekt v kroku „short proposal (EIC Accelerator Step 1)“ bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“ (t. j. v rámci záverečného výsledku hodnotenia (Evaluation Results/Evaluation Summary Report) získal stanovisko „go“).

Účel výzvy:

podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja unikátnych digitálnych technológií a riešení v niektorej z tematických oblastí.

Vyhlasovateľ:

Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR

Vyhlásené:

dňa 23. októbra 2023

Výška prostriedkov:

Alokácia: 45 320 000 €, z toho:

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 41 200 000 €
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 4 120 000 €

Maximálna výška podpory:

1 000 000 €

Minimálna výška podpory:

200 000 €.

Termín uzavretia výzvy:

15. marec 2024

Oprávnený žiadateľ:

fyzická alebo právnická osoba podľa Obchodného zákonníka, ktorá zároveň spĺňajú podmienku, že ich projekt v kroku „short proposal (EIC Accelerator Step 1)“ bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“ (t. j. v rámci záverečného výsledku hodnotenia (Evaluation Results/Evaluation Summary Report) získal stanovisko „go“).

pripravovane vyzvy

Pripravované výzvy


uzavrete vyzvy

Uzavreté výzvy


Účel výzvy:

Výzva je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky.

Vyhlasovateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Vyhlásené:

22.12.2022

Výška prostriedkov:

10 000 000 EUR bez DPH

Podniky môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik. Pri výpočte oprávnených výdavkov obstarávaných fotovoltických zariadení bude z celkových výdavkov odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom.

Obdobie otvorenia výzvy:

Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. január 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Podporené môžu byť len projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023.

Účel výzvy:

Cieľom inovačných poukážok je poskytnúť podniku priamu finančnú pomoc, potrebnú na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, ktoré umožnia presadiť nápad čí produkt, na domácom alebo zahraničnom trhu. Pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov. Aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomocou pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa.

Vyhlasovateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Vyhlásené:

28.11.2022

Výška prostriedkov:
 • 1 070 000 EUR pre oprávnených žiadateľov mimo Bratislavského kraja 
 • 180 000 EUR určených pre oprávnených žiadateľov z Bratislavského kraja.

Výška inovačnej poukážky je od 2 000 eur do 15 000 eur, s intenzitou pomoci maximálne 85 %. 

Obdobie otvorenia výzvy:

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola je plánovaný na 15. 1. 2023, alebo resp. po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Oprávnený žiadateľ:

 • fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR, 
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov a 
 • nebola im preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE.

Účel výzvy

podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom.

Vyhlasovateľ

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR – Komponent 4

Vyhlásené

25.11.2022

Výška prostriedkov

357 343 413 EUR bez DPH

Minimálna a maximálna výška poskytovaných prostriedkov mechanizmu na jeden projekt a jedného žiadateľa nie je stanovená.

Základné kritérium uplatňované pri výbere projektov bude vyhodnocované na základe váženého posúdenia dvoch subkritérií:

 1. suma požadovaných prostriedkov mechanizmu v EUR za zníženie emisií CO2eqv o tonu, ktoré bude výsledkom realizácie podporenej investície a
 2. príspevok k naplneniu cieľa schémy na zníženie emisií skleníkových plynov.

Obdobie otvorenia výzvy

Výzva bude otvorená do 20. januára 2023, pričom vecná realizácia aktivít projektu musí skončiť najneskôr do 31. decembra 2025.

Oprávnený žiadateľ

 • priemyselný podnik, ktorý spadá pod Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS).

Účel výzvy:

Pomoc v rámci schémy štátnej pomoci bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej činnosti priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami.

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Modernizačného fondu

Vyhlásené:

25.11.2022

Výška prostriedkov:

350 000 000 EUR

Minimálna a maximálna výška poskytovaných prostriedkov z Modernizačného fondu na projekt nie je stanovená. Výška prostriedkov bude určená na základe požadovaných prostriedkov v EUR za ušetrenú tonu emisií CO2eqv.

Obdobie otvorenia výzvy:

Žiadosti možné predkladať do 30. júna 2023.

Oprávnený žiadateľ:

priemyselné podniky, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS).

Cieľ výzvy:

Posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia a ktoré budú taktiež generovať nové výskumné a inovačné aktivity či projekty v rámci celej inovačnej reťaze.

Vyhlasovateľ:

Úrad vlády SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR – Komponent 9, Investícia 2

Vyhlásené:

12. 06. 2023

Výška prostriedkov:

107 928 000 EUR, z toho:

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 89 940 000 EUR
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 17 988 000 EUR

Minimálna výška podpory: 10 000 000 EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH).

Maximálna výška podpory: 15 000 000 EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH).

Obdobie otvorenia výzvy:

Termín uzavretia výzvy je 13. september 2023.

Oprávnení žiadatelia:

oprávneným žiadateľom alebo partnerom môžu byť nasledovné subjekty so sídlom v SR:

 • Slovenská akadémia vied; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy; verejné výskumné inštitúcie; vysoké školy
 • Občianske združenia a neziskové organizácie; záujmové združenia právnických osôb, ktoré nie sú založené ústredným orgánom štátnej správy
 • Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka

Oprávneným partnerom môžu byť nasledovné subjekty:

 • Subjekty územnej samosprávy SR a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Zahraničný subjekt pôsobiaci v oblasti výskumu a vývoja, ktorý nemá sídlo v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike

Cieľ výzvy:

posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia a ktoré budú taktiež generovať nové výskumné a inovačné aktivity či projekty v rámci celej inovačnej reťaze.

Vyhlasovateľ:

Úrad vlády SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR – Komponent 9, Investícia 2

Vyhlásené:

12. 06. 2023

Výška prostriedkov:

107 928 000 EUR, z toho:

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 89 940 000 EUR
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 17 988 000 EUR

Minimálna výška podpory: 10 000 000 EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH).

Maximálna výška podpory: 15 000 000 EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH).

Obdobie otvorenia výzvy:

Termín uzavretia výzvy je 4. október 2023.

Oprávnení žiadatelia:

oprávneným žiadateľom alebo partnerom môžu byť nasledovné subjekty so sídlom v SR:

 • Slovenská akadémia vied; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy; verejné výskumné inštitúcie; vysoké školy
 • Občianske združenia a neziskové organizácie; záujmové združenia právnických osôb, ktoré nie sú založené ústredným orgánom štátnej správy
 • Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka

Oprávneným partnerom môžu byť nasledovné subjekty:

 • Subjekty územnej samosprávy SR a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Zahraničný subjekt pôsobiaci v oblasti výskumu a vývoja, ktorý nemá sídlo v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike

Účel výzvy:

podpora výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.Pre účely tejto výzvy sa výstavbou zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny rozumie výstavba fotovoltického zariadenia / fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie. 

Vyhlasovateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vyhlásené:

11. 08. 2023

Výška prostriedkov:

5 000 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť 80-60% miery príspevku z OP KŽP v % v závislosti od veľkosti podniku žiadateľa.

Oprávneným miestom realizácie projektu:

celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.

Obdobie otvorenia výzvy:

Termín uzavretia výzvy je 11. september 2023.

Oprávnení žiadatelia:

fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky.

Cieľ výzvy:

transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán a modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu.

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR

Vyhlásené:

17. augusta 2023

Výška prostriedkov:

Alokácia výzvy je 26 331 000 EUR,

 • z toho 9 331 000 EUR je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu (projekty typu A) a
 • 17 000 000 EUR je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán (projekty typu B).

Maximálna intenzita pomoci pre projekt je 45% z celkových oprávnených výdavkov.

Výška podpory na jeden projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice je maximálne 1 000 000 EUR. Výška podpory na jeden projekt transformácie existujúcej bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán je maximálne 1 5000 000 EUR.

Termín uzavretia výzvy:

31. október 2023

Oprávnený žiadateľ:

je fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktorá ku dňu predloženia žiadosti prevádzkuje bioplynovú stanicu vyrábajúcu elektrinu, ktorá je predmetom realizácie projektu.

Cieľ výzvy:

V dotknutých územiach definovaných v PST (Plán spravodlivej transformácie územia) kompenzovať pokles výroby energie v postupne odstavovaných energetických základniach využívajúcich fosílne palivá prostredníctvom zvýšenia podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Vyhlásené:

04. októbra 2023

Výška prostriedkov:

30 814 298 EUR.

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť 30-65% miery príspevku v závislosti od veľkosti podniku žiadateľa, pričom výška príspevku nesmie presiahnuť 10 mil. EUR.

Oprávneným miestom realizácie projektu sú len vybrané okresy Trenčianskeho a Košického kraja.

Termín uzavretia výzvy:

• 1. kolo do 30.11.2023

• 2. kolo do 31.01.2024

Oprávnení žiadatelia:

mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky.

Cieľ výzvy:

zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Vyhlasovateľ:

je Ministerstvo hospodárstva SR

Vyhlásené:

dňa 20. októbra 2023

Výška prostriedkov:

Alokácia výzvy je 63 740 000 EUR (z toho: zdroj Plán obnovy a odolnosti: 63 740 000 EUR, zdroj Plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhradu DPH: 0 EUR).

Z celkovej alokácie výzvy vo výške 63 740 000 EUR je

 • 11 740 000 EUR určených na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE (aktivita typu A) a
 • 52 000 000 EUR je určených na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE spojenú s výstavbou nového zariadenia na uskladovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériového systému, ako kombinovanú investíciu (aktivita typu A a B).

Maximálna intenzita pomoci pre projekt je vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Výdavky projektu musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti definovanými v Schéme pomoci a podmienkami stanovenými v tejto výzve.

 • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt, predmetom ktorého je výlučne aktivita A nesmie presiahnuť 2 500 000 EUR.
 • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt, predmetom ktorého je aktivita A a zároveň aktivita B nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR.
 • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na nové zariadenie OZE (aktivita A) v prepočte na 1 MWh vyrobenej elektriny z OZE nesmie presiahnuť sumu 27 EUR.

Termín uzavretia výzvy:

15. január 2024

Oprávnený žiadateľ:

fyzická alebo právnická osoba podľa Obchodného zákonníka.