Po presune finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 22.12.2022 mohla zverejniť výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podniky vo výške 10 miliónov EUR. Výzva je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. 

Podporené môžu byť len projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023.

Oprávnení žiadatelia sú fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Podniky môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik. Pri výpočte oprávnených výdavkov obstarávaných fotovoltických zariadení bude z celkových výdavkov odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom.

Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie, pričom žiadosti je možné podávať priebežne. 

Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. január 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.

Vzhľadom na nutnosť ukončiť podporené projekty do konca roka 2023 sú špecifikom výziev podmienky mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Pre veľký záujem o využívanie fotovoltických zariadení, ktoré pomáhajú znížiť náklady za elektrinu,  je v polovici januára plánovaná podobná výzva aj pre verejný sektor, s vyčlenenou sumou 5 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi budú obce, mestá a vyššie územné celky, verejné inštitúcie vrátane vysokých škôl a ústredná správa. Aj v tomto prípade budú príspevky financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia a všetky projekty musia byť budúci rok ukončené. Ďalšia podpora s týmto zameraním je naplánovaná v Programe Slovensko.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.