Ministerstvo životného prostredia SR v súčinnosti s Plánom obnovy a odolnosti dňa 25.11.2022 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu, ktorá je súčasťou Komponentu 4 Investícia 1 -  Dekarbonizácia priemyslu. 

Cieľom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom v súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Plánovaná alokácia finančných prostriedkov mechanizmu určených na výzvu je vo výške viac ako 357 mil. EUR (357 343 413,00 € bez DPH), pričom minimálna a maximálna výška poskytovaných prostriedkov mechanizmu na jeden projekt a jedného žiadateľa nie je stanovená. Výzva bude otvorená do 20. januára 2023, pričom vecná realizácia aktivít projektu musí skončiť najneskôr do 31. decembra 2025

Prijímateľom prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy môže byť len priemyselný podnik, ktorý spadajú pod Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS).

Základné kritérium uplatňované pri výbere projektov bude vyhodnocované na základe váženého posúdenia dvoch subkritérií:

  1. suma požadovaných prostriedkov mechanizmu v EUR za zníženie emisií CO2eqv o tonu, ktoré bude výsledkom realizácie podporenej investície a 
  2. príspevok k naplneniu cieľa schémy na zníženie emisií skleníkových plynov.

V rámci realizácie tohto typu projektov bude možné podporiť nasledujúce aktivity:

  • inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese prostredníctvom inovácie materiálovo a energeticky náročných prevádzok, zavádzaním najlepších dostupných techník (BAT) do priemyselných procesov ako minimálnej požiadavky, vrátane modernizácie, rekonštrukcie alebo náhrady zariadení, podpora náhrady spaľovania uhlia v priemyselnej energetike a technológiách, zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpora využitia odpadového tepla v priemyselnej energetike;
  • opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, vrátane zmeny konfigurácie či elektrifikácie výrobných alebo spracovateľských zariadení;
  • energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie zdrojov fosílnych palív a energie v zmysle bodu H.2. schémy a dosiahne sa zníženie emisií skleníkových plynov.

Podporené projekty musia spĺňať nasledovné podmienky (oprávnenosti):

  1. súlad s právnymi predpismi EÚ a národnými zákonmi platnými v oblasti životného prostredia, ako aj s technickými usmerneniami podporovaných činností a spoločností a stanovením cieľov dekarbonizácie (Technické usmernenie  týkajúce  sa  uplatňovania  zásady  „výrazne  nenarušiť“  podľa  nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01) (DNSH – „do  no  significant  harm“);
  2. súlad s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT)
  3. projekty realizované v rámci činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní budú viesť k zníženiu ich emisií značne pod referenčnú hodnotu relevantnú pre danú projektovú ponuku. Pre projekty, ktoré nie sú zamerané na úpravu celého procesu, pre ktorý je stanovená referenčná hodnota, bude podmienka aplikovaná  primerane pre upravované procesy
  4. fosílne palivá nebudú môcť byť podporené nad rámec kritérií „výrazne nenarušiť“;
  5. množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 30 % (každý podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 30%, berúc pri tom do úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO2eqv z procesov priamo súvisiacich s projektom); 

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.