Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 28.11.2022 vyhlásila novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0. v rámci národného projektu inovujme.sk. Podnikatelia pôsobiaci vo všetkých krajoch Slovenska môžu žiadať o priamu finančnú pomoc z národného projektu inovujme.sk až do výšky 15-tisíc eur.

Cieľom inovačných poukážok je poskytnúť podniku priamu finančnú pomoc, potrebnú na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, ktoré umožnia presadiť nápad čí produkt, na domácom alebo zahraničnom trhu. Pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov. Aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomocou pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa.

Finančná pomoc je udeľovaná v oblasti energetickej efektívnosti, inteligentných energetických systémov, progresívnych technológií či materiálov. Firmy môžu poukážku použiť na mapovanie a implementáciu nových postupov, na poradenstvo v oblasti zníženia energetickej náročnosti, uskladňovania či prenosu energie, výskum a vývoj inteligentných systémov, no aj na oblasť duševného vlastníctva a transferu technológií.

V rámci tejto výzvy sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty oprávnených oblastí:

  • Zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve a Inteligentné energetické systémy;
  • Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a Progresívne technológie a materiály.

Výška inovačnej poukážky je od 2 000 eur do 15 000 eur, s intenzitou pomoci maximálne
85 %.

Z celkových oprávnených výdavkov na inovačné poukážky je vyčlenených 1 070 000 eur pre oprávnených žiadateľov mimo Bratislavského kraja a 180 000 eur určených pre oprávnených žiadateľov z Bratislavského kraja. Preplatenie inovačnej poukážky je realizované formou predfinancovania, pričom žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát.

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola je plánovaný na 15. 1. 2023, alebo resp. po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR, vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov a nebola im preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE (okrem žiadateľov, ktorým bola schválená ŽoIP v rámci akejkoľvek inej predchádzajúcej výzvy NP ZIVSE, ktorú žiadateľ späť vzal po jej schválení, alebo odstúpil od uzatvorenej zmluvy IP).

Oprávnení riešitelia (dodávatelia) sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.