Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti, dňa 23. októbra 2023 vyhlásil výzvu na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení (v rámci investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky).


Účel výzvy

Podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja unikátnych digitálnych technológií a riešení v niektorej z nasledovných tematických oblastí:

  • priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle),
  • kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia),
  • vznikajúce umožňujúce/podporné technológie,
  • pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie,
  • umelá inteligencia a robotika,
  • pokročilá výpočtová technika. 

Alokácia

Alokácia: 45 320 000 €, z toho:

  • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 41 200 000 €
  • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 4 120 000 €.

Výška podpory

Maximálna výška podpory je 1 000 000 € a minimálna výška podpory je 200 000 €.

Termín uzavretia výzvy je 15. marec 2024.

V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom fyzická alebo právnická osoba podľa Obchodného zákonníka, ktoré zároveň spĺňajú podmienku, že ich projekt v kroku „short proposal (EIC Accelerator Step 1)“ bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“ (t. j. v rámci záverečného výsledku hodnotenia (Evaluation Results/Evaluation Summary Report) získal stanovisko „go“).

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.