Fondy Európskej únie predstavujú dôležitú súčasť investičnej politiky EÚ, ktorej zámerom je znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov členských štátov a regiónov. Granty a fondy EÚ sú vhodným riešením ak vo vašej spoločnosti plánujete inováciu aktivít, pripravujete sa na významné investície do vylepšenia svojej prevádzky, alebo sa chcete stať modernejšou, konkurencieschopnejšou, energeticky efektívnejšou alebo ekologickejšou spoločnosťou.

V aktuálnom programovom období môžu oprávnené subjekty na Slovensku vyčerpať takmer 25 miliárd EUR, ktoré sú vyčlenené na projekty obnovy po pandémii COVID-19 a dlhodobé priority EÚ týkajúce sa rôznych oblastí politiky. 

Finančné zdroje bude EÚ poskytovať najmä prostredníctvom:

 • Plánu obnovy (6 mld. EUR do roku 2026),
 • Európskych štrukturálnych a investičných fondov – EŠIF (13 mld. EUR do roku 2029),
 • Spoločnej poľnohospodárskej politiky (5 mld. EUR do roku 2029),
 • Fondu spravodlivej transformácie (459 mil. EUR do roku 2029).

Ako vám vieme pomôcť
KPMG služby podľa fáz financovania grantov

1. Identifikácia príležitostí

 • Monitoring príležitostí pre financovanie a prípravy podporných schém
 • Screening projektových zámerov
 • Vyhodnotenie parametrov projektu vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu potenciálnej žiadosti o grant

2. Žiadosť o grant

 • Koordinácia s agentúrami spravujúcimi grantové schémy
 • Vyplnenie formulára žiadosti a jej príloh (v prípade potreby v súčinnosti so žiadateľom)
 • Identifikácia najdôležitejších faktorov úspechu a bežných nástrah pri podávaní žiadosti o grant
 • Príprava požadovaných expertných podkladov a špecifických materiálov

3. Udelenie grantu

 • Nastavenie rámca pre operatívnu implementáciu projektu a finančné riadenie
 • Nastavenie monitorovania, podávania správ grantovej agentúre a projektového riadenia (míľniky, žiadosti o platbu a platby, rozdelenie financovania atď.).

4. Manažment projektu

 • Priebežné hodnotenie stavu a kvality zmluvného plnenia projektu vo vzťahu k požiadavkám grantovej agentúry / programu financovania. Táto fáza obsahuje aj prípravu na kontroly a audity týkajúce sa implementácie projektu počas jeho trvania a podávanie správ.

Oblasti, na ktoré sa zameriavame

Naša špecializácia sa orientuje predovšetkým na oblasť dekarbonizácie, energetickej efektívnosti, obnoviteľné zdroje a digitalizáciu.

Zameranie

 • Zníženie emisií skleníkových plynov
 • Úspora primárnej energie
 • Zavedenie používania inovatívnych environmentálnych technológií do priemyselnej výroby
 • Zníženie emisií skleníkových plynov nad rámec platných noriem EÚ

Finančné mechanizmy

 • Plán obnovy – Komponent 4
 • Fond spravodlivej transformácie
 • Inovačný fond
 • Modernizačný fond

Oprávnené subjekty

 • Verejný sektor
 • Súkromný sektor (podnikatelia)

Zameranie

 • Energetická hospodárnosť budov
 • Kogenerácia
 • Energetická účinnosť výrobkov
 • Doprava
 • Priemysel
 • Osvetlenie

Finančné mechanizmy

 • Plán obnovy – Komponent 1, 2, 4
 • Fond spravodlivej transformácie
 • Inovačný fond
 • Modernizačný fond

Oprávnené subjekty

 • Verejný sektor
 • Súkromný sektor (podnikatelia)

Zameranie

 • Výstavba nových kapacít obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a
 • Modernizácie existujúcich zariadení vyrábajúcich elektrinu
 • Digitálne investície do elektrizačnej sústavy
 • Podporia rýchlejšiu, spoľahlivejšiu a nákladovo efektívnejšiu integráciu obnoviteľných zdrojov

Finančné mechanizmy

 • Plán obnovy – Komponent 1
 • Fond spravodlivej transformácie
 • Inovačný fond
 • Modernizačný fond

Oprávnené subjekty

 • Verejný sektor
 • Súkromný sektor (podnikatelia)

Zameranie

 • Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky
 • Vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií
 • Riadenie, prototypovanie, testovanie a zavádzanie inovácií (vrátane produktových a procesných)
 • Prechod na zelené a digitálne hospodárstvo
 • Kybernetická bezpečnosť a kryptografia

Finančné mechanizmy

 • Plán obnovy – Komponent 17
 • Inovačný fond
 • Inovačné poukážky Slovensko
 • Kreatívne vouchere

Oprávnené subjekty

 • Verejný sektor
 • Súkromný sektor (podnikatelia)

Vďaka našim odborníkom získate prehľad o aktuálnych príležitostiach na financovanie investičného zámeru, pomoc s prípravou projektu a žiadosťou o grant, alebo vám poradia a pomôžu so znížením nákladov na investíciu z vlastných zdrojov. Neváhajte sa s nami spojiť.

Súvisiaci obsah