Ministerstvo hospodárstva zverejnilo dňa 17. augusta 2023 výzvu z plánu obnovy na podporu modernizácie a transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, a to konkrétne bioplynových staníc.


Cieľ výzvy:

Transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán a modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu.

Oprávnené typy projektov:

  • A. projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu alebo
  • B. projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na transformáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Alokácia výzvy je 26 331 000 EUR,

  • z toho 9 331 000 EUR je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu (projekty typu A) a 
  • 17 000 000 EUR je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán (projekty typu B).

Maximálna intenzita pomoci pre projekt je 45% z celkových oprávnených výdavkov.

Maximálna výška podpory mechanizmu na:

  • projekt typu A je 1 milión EUR
  • projekt typu B je 1,5 milióna EUR.

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky sa pre účely tejto výzvy považujú investičné výdavky potrebné na:

  • modernizáciu existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu (projekty typu A) alebo
  • transformáciu existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu na zariadenie vyrábajúce biometán (projekty typu B). 

Termín uzavretia výzvy je 31. október 2023.

Oprávnený žiadateľ:

Oprávneným žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktorá ku dňu predloženia žiadosti prevádzkuje bioplynovú stanicu vyrábajúcu elektrinu, ktorá je predmetom realizácie projektu.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.