Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 11. augusta 2023 vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ako „ŽoNFP“) zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.


Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je podpora výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Pre účely tejto výzvy sa výstavbou zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny rozumie výstavba fotovoltického zariadenia alebo fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie. Výstavba zariadení kombinovanej výroby elektriny a tepla, tzv. KVET , nie je v rámci výzvy oprávnená.

Podporené budú iba zariadenia:

  • s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,
  • bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.

Predmetom jednej ŽoNFP môže byť iba jedno zariadenie. Jedným zariadením sa rozumie skupina / skupiny fotovoltických panelov, ktoré sú jedným bodom pripojené do distribučnej sústavy, resp. v prípade ostrovnej prevádzky na jednom fyzickom mieste realizácie projektu.

Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP . Splnením tejto podmienky bude preukázaný stimulačný účinok pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (SŠP OZE).

Alokácia výzvy je vo výške 5 000 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť:

Žiadateľ

Miera príspevku z OP KŽP v %

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v 

EFRR

Štátny rozpočet

Mikropodnik

80

0

20

Malý podnik

70

0

30

Stredný podnik

60

0

40

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a NFP. 

Termín uzavretia výzvy je 11. september 2023.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnení žiadatelia sú v rámci tejto výzvy fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP. Oprávnený žiadateľ musí byť účtovnou jednotkou a disponovať účtovnými závierkami za referenčné účtovné obdobie a jemu predchádzajúce účtovné obdobie v trvaní 12 kalendárnych mesiacov.

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj. Pre túto výzvu sú preto oprávneným územím nasledujúce regióny NUTS II: Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj). Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.