Úrad vlády spúšťa digitálne a inovačné vouchery na podporu spolupráce súkromného sektora a vedecko-výskumných pracovísk.

Digitálne vouchery

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery.

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky v konkrétnych oblastiach digitalizácie. Predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia.

Alokácia

Alokácia je 14 634 000 EUR, z toho:

  • 12 195 000 €– zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,
  • 2 439 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Maximálna intenzita pomoci je 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom maximálna výška príspevku nie je stanovená.

Termín uzavretia:

Po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, t. j.:

  • osoby zapísané v Obchodnom registri,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Inovačné vouchery

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – inovačné vouchery.

Cieľ investície:

Mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom.

Alokácia:

Alokácia je 9 146 400 EUR, z toho:

  • 7 622 000 €– zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,
  • 1 524 400 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Maximálna intenzita pomoci je 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom maximálna výška príspevku nie je stanovená.

Termín uzavretia:

Po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, t. j.:

  • osoby zapísané v Obchodnom registri,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

a ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podniku.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.