Úrad vlády Slovenskej republiky, dňa 12. júna 2023 vyhlásil výzvu Transformačné a inovačné konzorciá. Investícia je vyhlásená v rámci Komponentu 9 (Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií) Plánu obnovy a odolnosti, Investícia 2 (Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja).


Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia a ktoré budú taktiež generovať nové výskumné a inovačné aktivity či projekty v rámci celej inovačnej reťaze. Cieľom je tak podporiť transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, ktoré budú zadefinované samotnými žiadateľmi v podaných žiadostiach.

Účel výzvy:

 • Podporiť riešenie ekonomických a spoločenských výziev.
 • Generovať transformačné výskumno-inovačné aktivity, nové spolupráce a následné projekty v kľúčových sektoroch ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom.
 • Mobilizovať investície súkromného sektora do výskumu, vývoja a inovácií.
 • Prepojiť relevantných aktérov v rámci celej inovačnej reťaze v danej oblasti.
 • Vytvoriť dlhodobé spolupráce a prepojenia kľúčových aktérov v oblasti výskumu a inovácií nad rámec trvania projektu.
 • Aplikovať výstupy v spoločenskej a hospodárskej praxi.

Alokácia výzvy je 107 928 000 EUR, z toho:

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 89 940 000 EUR
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 17 988 000 EUR


Minimálna výška podpory: 10 000 000 EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH) a maximálna výška podpory: 15 000 000 EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH).

Termín uzavretia výzvy je 4. október 2023.

Oprávnení žiadatelia

Oprávneným žiadateľom alebo partnerom môžu byť nasledovné subjekty so sídlom v SR:

 • Slovenská akadémia vied; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy; verejné výskumné inštitúcie; vysoké školy
 • Občianske združenia a neziskové organizácie; záujmové združenia právnických osôb, ktoré nie sú založené ústredným orgánom štátnej správy
 • Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka

Oprávnení partneri

Oprávneným partnerom môžu byť nasledovné subjekty:
 • Subjekty územnej samosprávy SR a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Zahraničný subjekt pôsobiaci v oblasti výskumu a vývoja, ktorý nemá sídlo v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.