Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 28. apríla 2023 Výzvu  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie. Výzva vychádza z programu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a jeho Komponentu 3 Udržateľná doprava.


Účelom výzvy je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach, najmä v mestách a obciach, kde sa zavedú 1 800 AC a 160 DC nabíjacie stanice.

Oprávnení žiadatelia sú:

 • obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie; 
 • okresné mestá a nimi zriadené organizácie; 
 • vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

Oprávnené je celé územie Slovenskej republiky.

Celková indikatívna výška  prostriedkov mechanizmu určených na výzvu je 10 236 000 EUR bez DPH.

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti:

 • 1. kolo 30.06.2023
 • 2. kolo 30.09.2023
 • 3. kolo 31.12.2023
 • 4. kolo 31.03.2024
 • 5. ďalšie kolá v prípade potreby

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu pre oprávnených žiadateľov je maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne však v jednotkových cenách pre AC a DC nabíjací bod a to:

- na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW – 3 000 Eur
- na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW – 29 000 Eur.

Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu.

Oprávnené projekty

Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:

 • budovania nabíjacieho bodu[3] AC 11+ kW;
 • budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW;
 • budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.

V rámci posudzovania žiadostí budú preferované projekty, v rámci ktorých podiel vybudovaných nabíjacích bodov AC bude väčší ako 90 %.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.