Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o  poskytnutie prostriedkov z Modernizačného Fondu, zameranú na dekarbonizáciu priemyslu s celkovou alokáciou 350 miliónov EUR. Výzva nadväzuje na schému a výzvu na dekarbonizáciu priemyslu financovanú z Plánu obnovy.

Pomoc v rámci schémy štátnej pomoci bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej činnosti priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami.

Žiadateľom môžu byť priemyselné podniky, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS). 

Žiadosti je možné predkladať do 30. júna 2023. Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Minimálna a maximálna výška poskytovaných prostriedkov z Modernizačného fondu na projekt nie je stanovená. Výška prostriedkov bude určená na základe požadovaných prostriedkov v EUR za ušetrenú tonu emisií CO2eqv.

Výber projektov v rámci výzvy sa realizuje uplatnením súťažného ponukového konania. Základné kritérium uplatňované pri vytváraní poradia projektov bude vyhodnocované na základe váženého posúdenia dvoch subkritérií:

 • suma požadovaných prostriedkov z Modernizačného fondu v EUR za zníženie emisií CO2eqv o tonu, ktoré bude výsledkom realizácie podporenej investície a
 • príspevok k naplneniu cieľa schémy na zníženie emisií skleníkových plynov.

V rámci realizácie tohto typu projektov je možné podporiť nasledujúce aktivity:

 • inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese prostredníctvom inovácie materiálovo a energeticky náročných prevádzok, zavádzaním najlepších dostupných techník (BAT) do priemyselných procesov ako minimálnej požiadavky, vrátane modernizácie, rekonštrukcie alebo náhrady zariadení, podpora náhrady spaľovania uhlia v priemyselnej energetike a technológiách, zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpora využitia odpadového tepla v priemyselnej energetike;
 • opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, vrátane zmeny konfigurácie či elektrifikácie výrobných alebo spracovateľských zariadení;
 • energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nepredlžujú používanie zdrojov tuhých fosílnych palív a dosiahne sa zníženie emisií skleníkových plynov.

Podporené projekty musia spĺňať nasledovné podmienky (oprávnenosti):

 1. súlad s právnymi predpismi EÚ a národnými zákonmi platnými v oblasti životného prostredia, ako aj s technickými usmerneniami podporovaných činností a spoločností a stanovením cieľov dekarbonizácie
 2. súlad s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT);
 3. projekty realizované v rámci činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní budú viesť k zníženiu ich emisií pod relevantnú referenčnú hodnotu relevantnú pre danú projektovú ponuku. Pre projekty, ktoré nie sú zamerané na úpravu celého procesu, pre ktorý je stanovená referenčná hodnota, bude podmienka aplikovaná primerane pre upravované procesy
 4. tuhé fosílne palivá nebudú môcť byť podporené;
 5. množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 10 000 t CO2eqv (každý podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 10 000 t CO2eqv, berúc pri tom do úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO2eqv z procesov priamo súvisiacich s projektom);
 6. výsledkom projektu musí byť zvýšenie energetickej účinnosti. Konečná spotreba energie (v GJ/rok) na projekt musí klesnúť minimálne o 10 % v porovnaní s referenčným.

Ako uvádza rezort životného prostredia „Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu (Predpokladaná celková výška je 750 000 000 EUR na obdobie rokov 2022 – 2030), ktorá je zacielená na podporu opatrení na dekarbonizáciu a energetickú efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nepredlžujú využívanie tuhých fosílnych palív, povedie k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov, postupnému vyraďovaniu fosílnych palív, lepšej energetickej účinnosti, ako aj spravodlivému prechodu v regiónoch závislých od uhlíka“. 

Zámerom schémy je prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov prostredníctvom podpory projektov na dekarbonizáciu priemyslu, ktoré povedú k úsporám primárnej energie, zníženiu konečnej spotreby energie a zavedú používanie vyspelých environmentálnych technológií do priemyselnej výroby, čím sa priamo podporuje dosiahnutie národných, európskych ako aj globálnych klimatických cieľov podľa Parížskej dohody. 

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.