Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len ako „MIRRI SR“) zverejnilo dňa 25. augusta 2023 výzvu z Programu Slovensko v rámci Fondu spravodlivej transformácie, zameranú na podporu verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami.


Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je v územiach definovaných v PST podporiť rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy. Podpora je špecificky zameraná na rozvoj dopravy s nulovými emisiami prostredníctvom nákupu batériových elektrických autobusov (elektrobusov) a elektrických autobusov s palivovými článkami (vodíkových autobusov). Zámerom výzvy je umožniť podporu komplexných projektov, ktoré počítajú aj s budovaním infraštruktúry pre alternatívne palivá (elektrických nabíjacích staníc a vodíkových čerpacích staníc) potrebnej pre prevádzkovanie bezemisných autobusov. Zároveň je zámerom umožniť zavádzanie prvkov prispievajúcich k rozvoju inteligentných dopravných systémov prostredníctvom nákupu vybavenia do autobusov. Podpora projektov poskytovaná prostredníctvom výzvy prispeje k:

 • dekarbonizácii dopravy a k prechodu na uhlíkovú neutralitu v súlade s Európskou zelenou dohodou a cieľmi EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov;
 • znižovaniu závislosti od fosílnych palív;
 • zvyšovaniu kvality ovzdušia.

Oprávnenosť pre čerpanie z tohto fondu, a teda aj oprávnenosť pre zapojenie sa do tejto výzvy sa vzťahuje len na vybrané okresy:

NUTS II

NUTS III / Kraj

LAU I / Okres

Západné Slovensko

Trenčiansky kraj

Partizánske

Prievidza

Východné Slovensko

Košický kraj

Košice I - IV

Košice - okolie

Michalovce

Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu / aktivít projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach. 

Podporované aktivity

Hlavná aktivita 1:
nákup autobusov pravidelnej verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami. Aktivita je povinnou súčasťou projektu predkladaného v rámci výzvy. Nákup autobusov pravidelnej verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami môže byť realizovaný ako obnova vozového parku alebo jeho rozšírenie. Autobusom s nulovými emisiami sa v zmysle výzvy rozumie:

 • 1a batériový elektrický autobus
 • 1b elektrický autobus s palivovými článkami (vodíkový autobus)

Hlavná aktivita 2:
nákup dodatočného vybavenia pre autobusy, ktoré prispieva k rozvoju inteligentných dopravných systémov. Aktivita je dobrovoľnou súčasťou projektu oprávnenou výlučne, ak ide o nákup vybavenia do autobusov obstarávaných v rámci hlavnej aktivity 1.

Hlavná aktivita 3:
budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Aktivita je dobrovoľnou súčasťou projektu a je oprávnená výlučne ak je naviazaná na nákup autobusov (hlavná aktivita 1) a na ich prevádzku. Infraštruktúrou pre alternatívne palivá sa v zmysle výzvy rozumejú:

 • 3a elektrické nabíjacie stanice (výlučne pri realizácii hlavnej aktivity 1a
 • 3b vodíkové čerpacie stanice (výlučne pri realizácii hlavnej aktivity 1b

Špecifické podmienky oprávnenosti

 • Cieľom výzvy je umožnenie pilotného overovania využívania vodíkových autobusov vo verejnej osobnej doprave. Maximálny počet obstarávaných vodíkových autobusov v rámci projektu je preto obmedzený na 10. Obmedzenie platí kumulatívne pre objednávateľa, právnickú osobu vo výlučnom vlastníctve objednávateľa a dopravcu v rámci jednej zmluvy o službách vo verejnom záujme.
 • Vzhľadom na špecifický charakter FST (článok 4 Nariadenia o FST5 ) bude prijímateľ v rámci tejto výzvy zaviazaný v znení Zmluvy o poskytnutí NFP ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 30.09.2026 (vrátane).
 • Podpora projektov, ktoré sa fyzicky dokončili alebo plne vykonali ešte pred predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, nie je možná.
 • Žiadateľ je povinný realizovať projekt, resp. jednotlivé aktivity projektu na oprávnenom území.
 • Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu / aktivít projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach. Podmienka územnej oprávnenosti sa vzťahuje aj na:
  • Prevádzkovanie dopravných služieb vo verejnom záujme prostredníctvom obstaraných autobusov a súvisiacej infraštruktúry pre alternatívne palivá.
  • Prevádzkovanie dopravných služieb mimo vyššie uvedeného územia nie je možné.
  • Výdavky projektu, ktoré žiadateľ uvádza v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Vyčlenené finančné prostriedky sú vo výške 30 814 298 EUR.

 • Trenčiansky kraj 18 429 500 EUR
 • Košický kraj 18 429 500 EUR

Maximálna výška príspevku

Celková výška príspevku z Fondu na spravodlivú transformáciu (zdroj EÚ) nesmie presiahnuť 11 900 000 EUR. Celkové oprávnené výdavky na projekt (zdroj EÚ + štátny rozpočet) nesmú presiahnuť 14 000 000 EUR.

Oprávnený žiadateľ

 • mesto ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme.
 • samosprávny kraj ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme.
 • právnická osoba - obchodná spoločnosť (podľa § 56 Obchodného zákonníka), ak je dopravcom prevádzkujúcim dopravné služby vo verejnom záujme, alebo ak je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme (mesta alebo samosprávneho kraja).

Termín uzavretia výzvy:

 • 1. kolo do 30.11.2023
 • 2. kolo do 29.02.2024

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.