Dňa 4. októbra 2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), vyhlásilo výzvu na podporu zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie.


Cieľ výzvy

V dotknutých územiach definovaných v PST (Plán spravodlivej transformácie územia) kompenzovať pokles výroby energie v postupne odstavovaných energetických základniach využívajúcich fosílne palivá prostredníctvom zvýšenia podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“).

Prostredníctvom výzvy môžu byť podporené veľkokapacitné inštalácie zariadení na výrobu elektriny zo solárnej energie od 1 MWe po 50 MWe s priamym napojením do distribučnej / prenosovej sústavy a zariadenia na uskladňovanie elektrickej energie. Uvedený rozsah zariadenia na výrobu elektriny sa preukazuje inštalovaným výkonom zariadenia ako dodatočná výrobná kapacita v oblasti elektrickej energie.

Výzva je financovaná z FST, ktorý má za cieľ podporiť projekty, ktoré pomôžu vybraným územiam riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky spojené s prechodom na klimatickú neutralitu. Oprávnenosť pre čerpanie z tohto fondu, a teda aj oprávnenosť pre zapojenie sa do tejto výzvy sa vzťahuje len na vybrané okresy Trenčianskeho a Košického kraja, konkrétne:

  • Trenčiansky kraj (okresy Prievidza a Partizánske);
  • Košický kraj (okresy Košice I - IV, Košice-okolie a okres Michalovce).

Podporované aktivity

  1. Výstavba / inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie z OZE;
  2. Investície do uskladňovania elektrickej energie (možné realizovať výlučne s aktivitou 1).

Vyčlenené finančné prostriedky sú vo výške 30 814 298 EUR. Maximálna výška dotácie na jeden subjekt je 10 000 000 EUR, minimálna výška nie je stanovená.

Oprávnení žiadateľa sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky.

Typ žiadateľa a výška podpory

Miera podpory

Výška dotácie

mikropodnik (0-9 zamestnancov)

50% – 65%

do 10 000 000 EUR

malý podnik (10-49 zamestnancov)

50% - 65%

do 10 000 000 EUR

stredný podnik (50-249 zamestnancov)

40% – 55%

do 10 000 000 EUR

veľký podnik (250 a viac zamestnancov)

30% - 45%

do 10 000 000 EUR

Termín uzavretia výzvy

  • 1. kolo do 30. 11. 2023
  • 2. kolo do 31. 01. 2023

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.