Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len ako „MH SR“) zverejnilo dňa 29. septembra 2023 výzvu z Programu Slovensko v rámci Priority: 8P1 Fond spravodlivej transformácie, zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.


Podpora je určená pre veľké podniky na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how), ktoré sa stanú oprávneným prijímateľom regionálnej investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci (Zákon o investičnej pomoci).

Cieľ výzvy

Podporiť investície s dôrazom na tvorbu pracovných miest vo vybraných okresoch regiónov Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja, ktoré patria medzi regióny určené na podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST).  FST podporuje oblasti v rámci EÚ, ktoré sú najviac postihnuté prechodom na klimatickú neutralitu (napríklad zatvorenie uhoľných baní). Takýmto územím sú okresy Prievidza a Partizánske nachádzajúce sa v Trenčianskom samosprávnom kraji a všetky okresy Košice (I-IV), Košice - Okolie a okres Michalovce v Košickom samosprávnom kraji.

Pomoc je poskytovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku (ďalej len ako „NFP“) a predstavuje doplnkový zdroj financovania investičných zámerov pre spoločnosti, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci podľa Zákona o investičnej pomoci

Alokácia výzvy

Alokácia výzvy je 36 013 000 EUR:

  • 22 136 429 EUR je určených pre projekty realizované v okresoch Partizánske a Prievidza
  • 13 876 571 EUR je určených pre projekty realizované v okresoch Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice - Okolie, Michalovce

Maximálna intenzita pomoci investičného zámeru podľa mapy regionálnej pomoci je v závislosti od miesta realizácie projektu uvedená v nasledovne:

Miesto realizácie projektu

Maximálna intenzita pomoci

Okresy Prievidza a Partizánske

40 %

Okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie a Michalovce

60 %

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.