Regulatory Enforcement & Compliance

Regulatory Enforcement & Compliance

Helpen om de risico's van niet-naleving van de regelgeving en dure dwangmaatregelen te voorkomen, op te sporen en erop te reageren

Helpen om de risico's van niet-naleving van de regelgeving te voorkomen

Bedrijven staan onder grote druk van steeds meer regelgeving en uitgebreide doorlichtingen, audits, onderzoeken en rechtszaken. 

Of ze nu een dringend probleem willen aanpakken of compliance op brede schaal willen behandelen, organisaties moeten over een alomvattend programma beschikken om het gevaar dat wetten, regelgeving, deelnamevoorwaarden, interne beleidsdocumenten en overeenkomsten niet worden nageleefd, aan te pakken.

Op basis van onze ervaring met klanten en toezichthouders helpt ons team u om een gebrekkige naleving van de reglementaire voorschriften te voorkomen, op te sporen en er gepast op te reageren.

 

Antiomkoping & corruptie 

Onderzoeken

Door de wereldwijde toepassing van wetten tegen omkoping en corruptie worden steeds vaker en steeds hogere boetes en straffen opgelegd en moeten multinationals steeds meer inspanningen leveren om te blijven voldoen aan de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de U.K. Bribery Act en gelijkaardige regelgeving, zoals het OESO-verdrag ter bestrijding van omkoping dat de 34 OESO-leden en verschillende niet-leden ondertekenden.

Ons team neemt de grensoverschrijdende aspecten van mogelijke schendingen voor zijn rekening. We beschikken over ruime, grensoverschrijdende ervaring en de tools om aantijgingen van omkoping, corruptie en andere opzettelijke fouten volledig te onderzoeken.

Gegevens & analyse

De geavanceerde tools voor gegevensanalyse en toonaangevende methodologieën van KPMG kunnen de gevoeligheid voor omkoping en corruptie helpen verminderen. Wij weten hoe en waar we moeten zoeken – en hoe we u helpen evolueren van reageren op een zondvloed aan informatie naar proactief en duurzaam informatie benutten.

 

Strijd tegen het witwassen van geld

Bedrijven zijn zich terdege bewust van de noodzaak van doeltreffende systemen en controlemechanismen om het witwassen van geld te bestrijden en sancties na te leven, en van de zware straffen voor wie dat niet doet. 

KPMG maakte al over de hele wereld analyses in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en nam deel aan enkele van de grootste onderzoeken en herstelprogramma's van de voorbije jaren op dat vlak. Of we nu een financiële instelling helpen om haar programma proactief te versterken of om te reageren op nieuwe regelgeving, wij bieden hulp bij het verbeteren van diverse facetten van antiwitwasprogramma's in de financiële sector.

KPMG gebruikt economische argumenten, gestaafd met cijfers, om voor onze klanten een overtuigend dossier samen te stellen in geschillen, in onderhandelingen met toezichthouders en in gesprekken met mededingingsautoriteiten. Bovendien doen wij een beroep op een brede waaier van vaardigheden, zoals boekhoudkundige expertise, kennis van het regelgevingsproces en het huidige zakenklimaat om overtuigende argumenten te bedenken op grond van solide bewijzen.

Neem contact met ons op