Of u nu een bedrijf koopt, verkoopt, financiert of partner wordt; er komen heel wat uitdaging kijken bij het transactieproces. Het extra toezicht door de regelgevende instanties, de verschillende eisen van belanghebbenden en een volatiele economie kunnen de weg naar een succesvolle deal soms lang en moeilijk maken.

KPMG is een gevestigde waarde op alle belangrijke wereldmarkten en hanteert steeds een geïntegreerde adviesbenadering. We staan dan ook graag klaar om met u samen te werken en u een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden om uw traject vlot te laten verlopen, ongeacht de aard, omvang of reikwijdte van uw deal.

Ontdek hieronder de verschillende specialisaties waarmee ons team u kan ondersteunen. Gesteund door inzichten uit onze Deal Analytics, kunnen wij u helpen met M&A-advies, financiële, strategische en commerciële due diligence, zowel langs de kant van de koper als de verkoper. Wij adviseren u ook over de waardering van ondernemingen, aandelen en activa en de meest effectieve financierings- en herstructureringsmethoden.

U kan steeds contact met ons opnemen voor een beter inzicht in een mogelijke samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen de uitdagingen voor uw bedrijf kunnen omzetten naar nieuwe opportuniteiten.

Deals divider

   

Deal analytics

De exponentiële groei van de beschikbaarheid en de verwerkingskracht van data maakt meer en gedetailleerdere inzichten in het fusie- en overnameproces mogelijk, vooral in de due diligence-fase. KPMG heeft heel wat ervaring met big data-analysetools zoals Power BI, Alteryx, Tableau, en meer gespecialiseerde programma's zoals R en Python, om u op de juiste weg te helpen.

Deal analytics

Big data stelt ons in staat om zeer gedetailleerde analyses uit te voeren en om inzichten te verkrijgen uit datasets die doorgaans ongeanalyseerd blijven. Bovendien kunnen onze tools verschillende databronnen combineren. Dat leidt tot rijkere gegevens en grondigere analyses en maakt betere besluitvorming mogelijk.

Bij het ontwerpen van dashboards presenteren de modellen gegevens vanuit verschillende perspectieven. Zo kan bijvoorbeeld de verkoop per land, per regio, per segment of per producttype worden bekeken. Zelfs de dwarsdoorsnede van verschillende dimensies worden door deze modellen met gemak behandeld.

Bovendien is het aggregatieniveau ook interactief. Er kunnen lijsten worden gemaakt zodat uitsplitsingen per regio mogelijk zijn, maar ook diepgaandere analyses van specifieke winkels of merken van een onderneming.

Daarnaast kunnen ook de verschillende complexiteitsgraden worden weergegeven, zoals:

 • de evolutie van statische naar multidimensionale historische gegevens;
 • eenvoudige prognoses, maar ook complexere data, zoals het gebruik van meer geavanceerde ‘machine learning’-algoritmen om te voorspellen welke High Net Worth-klanten waarschijnlijk bij een private bank zullen afhaken en welke onderliggende factoren dit veroorzaken.

Doorslaggevend voor deze geavanceerde modellen is dat het model altijd vanuit zakelijk oogpunt logisch is en duidelijk kan worden uitgelegd.

Deze meer geavanceerde modellen worden meestal gemaakt door multidisciplinaire teams, in nauwe samenwerking met onze technologie- en dataexperts van KPMG Lighthouse.

Ook verhogen deze tools uw eigen datakwaliteit en bieden ze achteraf een duidelijk auditspoor. De semi-geautomatiseerde dataflows vergemakkelijken en stroomlijnen de verschillende (handels)updates. 

Verschillende analyses die in het kader van een transactie worden uitgevoerd, zijn ook relevant voor het periodieke beheer van een onderneming. Wanneer de analyses zijn opgezet op basis van de brondata, is het vaak mogelijk om bedrijfsanalyses op een efficiënte manier over te nemen.

De migratie van deze analyses gebeurt meestal door multidisciplinaire teams in nauwe samenwerking met onze technologie-experts van KPMG Lighthouse.

Deals divider

   

Financiële, commerciële & strategische due diligence

In het huidige financiële klimaat is een betrouwbare financiële analyse essentieel bij zakelijke transacties. De foutmarges zijn kleiner en investeerders en kredietverleners tillen zwaar aan een slechte besluitvorming en uitvoering. In die omstandigheden zijn due diligence en tijdig professioneel advies essentieel om de kwaliteit van de beslissingen van kopers en verkopers te verbeteren.

Wij bieden financiële, commerciële en strategische due diligencediensten aan, zowel vanuit kopers- als vanuit verkopersperspectief. We helpen u om de belangrijkste hypothesen voor strategische investering te onderzoeken (inclusief concurrentie, waardefactoren in de markten en verwachte marktgroei) en om de gewenste resultaten te behalen. We doen dat door middel van een toekomstgerichte benadering van de planning, uitvoering en integratie van de transactie.

Ons financieel due diligenceproces bestaat uit een uitvoerige en systematische analyse van de gegevens van de doelonderneming om een globaal beeld van het bedrijf te krijgen. We schenken vooral aandacht aan het opsporen en beoordelen van risico's en opportuniteiten bij het bestuderen van de activa en passiva, de financiële positie en de resultaten van de doelonderneming.

   

Due diligence vanuit aankoopperspectief

Financiële due diligence

Onze due diligenceaanpak verschilt van de 'traditionele' analyse van een bedrijf. Ten eerste proberen we de beweegreden voor uw voorgestelde investering te begrijpen. Daarnaast houden we ook rekening met de zaken waarvan u al hebt vastgesteld dat ze u zorgen baren. Zo kunnen wij ons concentreren op wat het belangrijkst is voor uw investeringsbeslissing.

Onze benadering is gericht op het vaststellen van de waarde die de transactie creëert, met inbegrip van de analyse van:

 • Huidige inkomsten (identificatie van eenmalige gebeurtenissen en duurzame inkomsten)
 • Financiële en andere schuldposities
 • Onvoorziene gebeurtenissen en blootstellingen
 • Financiële prognoses
 • Kasstroomgenerators en kapitaaluitgaven
 • Bedrijfskapitaal

Commerciële en strategische due diligence

Uw bedrijf is actief in een markt met concurrentie. Wij onderzoeken de belangrijkste investeringshypothesen, inclusief de concurrentie en de marktdynamiek om de knelpunten en opportuniteiten van het bedrijf te kunnen beoordelen.

Belangrijkste strategische investeringshypothesen testen: Welke sleutelfactoren maken het bedrijf succesvol in de toekomst?

Aantrekkelijkheid van de markt: Hoe ziet de markt eruit en welke tendensen mogen we verwachten?

Concurrentiepositie en prestatie van de doelonderneming: Welke concurrentie heeft het bedrijf in welk domein?

Evaluatie van de managementprognoses: Kunnen we de verwachte omzet en marges dragen?

Due diligence vanuit verkoopperspectief

Tijdens het due diligenceproces vanuit het verkoopperspectief, verricht KPMG een onafhankelijk due diligenceonderzoek vanuit het standpunt van een toekomstige koper, in opdracht van u als verkoper. Het rapport over de due diligence van uw bedrijf als verkoper vormt een onafhankelijk verslag dat zowel voor zakelijke als financiële kopers geschikt is. Het houdt rekening met typische bekommernissen van de koper, met inbegrip van opportuniteiten en risico's, en focust op de belangrijkste waardefactoren.

Financiële due diligence

De resultaten van deze due diligence worden meegedeeld aan potentiële kopers, en bevatten ook nuttige informatie voor u als verkoper om goed voorbereid te zijn voor de verkoop.

Een alternatief voor de due diligence vanuit verkoopperspectief, is de bijstand van de verkoper. Dan verrichten we een analyse en due diligence vóór verkoop, helpen we bij de voorbereiding van de informatiememoranda, datarooms en concurrerende biedingen door vragen van de koper te beantwoorden.

Commerciële & strategische due diligence

De belangrijkste strategische investeringshypothesen worden beoordeeld, met inbegrip van:

 • Marktdynamiek en marktstrategie
 • Concurrentielandschap
 • Beoordeling van operationele verbeteringen
 • Evaluatie van de managementprognoses

Andere due diligencediensten

Financial due diligence

Bijstand bij contracten en afwikkelingsprocedures: Een analyse van een groot aantal aspecten van het ontwerp van de koop- en verkoopovereenkomst.

Pre-deal evaluatie: Een initiële beoordeling van een doelonderneming om de belangrijkste risico's en potentiële "deal breakers" te identificeren. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van publieke informatie. Deze analyse is relevant voor u als u geïnteresseerd bent in het overnemen van of investeren in een andere entiteit en al informatie wilt inwinnen voordat u besluit een volledig due diligence-onderzoek te starten.

Hulp bij kredietverstrekking: Ondersteuning voor financierende banken en andere instellingen bij hun beoordeling van de financiële prestaties van de leners in alle stadia van het financieringsproces.

Commerciële & strategische due diligence

Beoordeling van de synergie: Welke synergiën zijn er mogelijk dankzij de integratie van bedrijven?

Beoordeling van operationele verbeteringen: Op basis van een grondige gegevensanalyse vergelijken we de operationele efficiëntie van een bedrijf met interne benchmarks en met concurrenten, om mogelijke operationele verbeteringen te vinden.

Beoordeling van het marktpotentieel: We doen internationale studies om te beoordelen welke markten interessant zijn om te verkennen met de huidige activa en kerncapaciteiten.

Wanneer uw bedrijf wordt getroffen door megatrends helpen wij u om opnieuw op uw kerncompetenties te focussen en om deze opnieuw te ontplooien in nieuwe markten.

Deals divider

   

Financiering

Op basis van ons actueel inzicht in de marktvoorwaarden, financieringsstructuren, en schuldinstrumenten, helpen we u om de juiste financieringskeuzes te maken om tot een optimale kapitaalstructuur voor uw bedrijf te komen. Daarnaast ondersteunen we u bij de uitvoering van uw financieringsstrategie.

Structuur

We helpen u om de optimale kapitaalstructuur te vinden op basis van de unieke kenmerken van uw bedrijf of project.

 • Analyse van bedrijfsstrategie, risico's, kosten en inkomsten
 • Begrijpen/opstellen van een bedrijfsplan
 • Identificatie en classificatie van schuldinstrumenten
 • Maximalisering van schuldcapaciteit
 • Financiële modellering
 • Financieringsstrategie

Organisatie

We helpen u om een schuldfinanciering te verkrijgen, strevend naar de goedkoopste en flexibelste voorwaarden, uit verschillende bronnen.

 • Opstellen van informatiememorandum
 • Marktpeiling
 • Onderhandelingen
 • Documentatie
 • Modelaudit
 • Afsluitingsprocedures

Post-deal

We helpen u bij het beheren, verbeteren en versterken van de vereisten zoals opgelegd in uw schuldovereenkomsten.

 • ESG-doelstellingen
 • Monitoring van overeenkomsten
 • Toetsing van compliance
 • Herstructurering
 • (Re)financiering 
Deals divider

   

M&A advisory

Ons deskundig M&A Advisory-team staat klaar om u te ondersteunen bij potentiële fusies, verkopen en overnames. We begeleiden u bij elke stap met advies dat specifiek, aangepast en relevant is voor de strategie en behoeften van uw bedrijf.

We gidsen u door de verschillende fasen van een fusie- en overnametransactie; van het prille begin, wanneer u uitzoekt wat de meest strategische stap voorwaarts is, helemaal tot de allerlaatste fase, waarin we u kunnen begeleiden bij het afsluiten en ondertekenen van een overeenkomst.

We concentreren ons daarbij vooral op adviestaken aan de verkoopzijde en begeleiden u bij de verkoop van uw bedrijf. Daarnaast kunnen we u ook advies verlenen bij overnames, gebruikmakend van onze sectorgebaseerde aanpak en expertise.

In het onderstaande overzicht ziet u een typisch fusie- en overnameproces. KPMG kan u in deze verschillende fasen als verkoper begeleiden. We ondersteunen u bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de noodzakelijke documentatie en materialen, bij het op de markt brengen van de activa, bij het beheer van mogelijke bieders, en bij het afronden van een geslaagde transactie.

Preparation

Marketing & due dilligence

 • De optimale verkoopstrategie bespreken
 • De prijs analyseren en afstemmen op de verwachtingen van de aandeelhouders
 • Samen met u een lijst van potentiële kopers voorbereiden
 • Materialen voor vroege marketing voorbereiden en uitgeven
 • Pre-marketing voor geselecteerde kopers
 • Potentiële transactieproblemen beoordelen (compatibiliteit koper)
Preparation

Potentiële kopers informeren en motiveren

 • Vertrouwelijkheidsovereenkomsten voorbereiden
 • Teaser afwerken
 • Procesbrieven en informatiememorandum voorbereiden
 • Presentatie voor het management opstellen
 • Due diligenceproces opstellen
 • Dataroom bijeenbrengen
 • Instemmen met de gevoeligheid van de inhoud van de dataroom
 • VDD (financieel/ander) voorbereiden
 • Wettelijke problemen vaststellen (verklaringen en garanties)
Business & strategy

Due diligence van de kopers organiseren

 • Geselecteerde kopers benaderen met vertrouwelijkheidsovereenkomsten
 • Procesbrief en informatiememorandum aan de bieders uit de eerste ronde bezorgen
 • Niet-bindende biedingen in ontvangst nemen en beoordelen
 • Bieders voor de tweede ronde selecteren
Business & strategy

Onderhandelingen

 • Procesbrief 2 uitdelen
 • VDD en DR beschikbaar
 • Ontwerp van de overeenkomst voor de aankoop van aandelen (Share Purchase Agreement – SPA) verdelen
 • Besprekingen van het management met de geselecteerde kopers
 • Bindende biedingen in ontvangst nemen en evalueren (inclusief opmaak SPA)
Materials

Onderhandelingen voorbereiden en afronden

 • Uiteindelijke koper(s) selecteren
 • Bekrachtigende DD
 • Onderhandeling over SPA
 • Bijstand bij de afspraken met regelgevers
 • Openbaarmaking
Deals divider

   

Herstructurering

Op basis van ons actueel inzicht in de marktvoorwaarden, financieringsstructuren, en schuldinstrumenten, helpen we u om de juiste financieringskeuzes te maken om tot een optimale kapitaalstructuur voor uw bedrijf te komen. Daarnaast ondersteunen we u bij de uitvoering van uw financieringsstrategie.

Wie

Restructuring-cut-up-1

Banken

 • Voordat ze een nieuwe lening, een uitbreiding van een lening of een stilstand toekennen
 • Voor de herschikking van een lening
 • Tijdens de analyse van een potentiële schending van de overeenkomst

Investeerders in financial equity

 • Voor inschrijving op een kapitaalverhoging
 • Bij het overwegen van financieringsopties
 • Bij het overwegen van exitstrategieën

Particuliere aandeelhouders

 • Bij het bestuderen van de successieplanning
 • Bij de onderhandelingen over de financiering van de nalatenschap

Werknemers/management/Raad van Bestuur

 • Om een duidelijk beeld te hebben van de situatie van het bedrijf
 • Voor inschrijving op een aandelenoptie of een aandelenkoopplan

Regelgevende instanties

 • Voordat ze vergunningen uitreiken

Wat

Restructuring-cut-up-2

Een onafhankelijke bedrijfsbeoordeling (Independent Business Review – IBR) is een diagnose van een bedrijf die resulteert in een rapport. Dat rapport kan worden gebruikt om de stakeholders een onafhankelijk beeld te geven van de situatie van uw bedrijf.

Een IBR heeft de volgende kenmerken: 

 • Ze bevat een onafhankelijke visie op het bedrijf
 • De analyse gaat verder dan de financiële situatie in het verleden. Om de situatie van het bedrijf te beoordelen, analyseren we de strategie, de financiële prognoses, de organisatiestructuur en de financieringscapaciteit
 • Door de oorspronkelijk door het management voorbereide plannen te evalueren, handhaven we onze onafhankelijkheid

Waarom

Restructuring-cut-up-3

Ons hoofddoel is u te helpen om het vertrouwen van uw stakeholders terug te winnen en een constructieve herstructureringsoplossing uit te werken. We zullen de opties voor verschillende stakeholders bespreken en voor elk oplossingen aanbevelen, op basis van een onafhankelijke analyse van de bedrijfssituatie

 • Geeft een onafhankelijke analyse van de status van een bedrijf of dochteronderneming
 • Verricht een stevige toetsing van de prognoses
 • Benadrukt de belangrijkste risico's en gevoeligheden
 • Benadrukt hoofdindicatoren
 • Preciseert de beschikbare opties voor de stakeholders
 • Geeft ramingen van de waarde van een obligatie op basis van het opbreken of de continuïteit van de activiteiten
 • Raadt de optimale oplossing aan
Deals divider

   

Waarderingen

We helpen u om inzicht te krijgen in de reële waarde van activiteiten, aandelen en activa om het management, de bedrijfsleiders, de aandeelhouders en andere interne en externe stakeholders te ondersteunen bij hun besluitvorming.

Wij ondersteunen grote bedrijven en internationale ondernemingen, maar ook kleinere privébedrijven en lokale overheden. U kunt waarderingsadvies nodig hebben in allerlei omstandigheden of voor verschillende doeleinden. Lees meer en ontdek onze volledige dienstverlening.