Legal

Legal

1. Juridische informatie

Deze wettelijke informatie wordt verstrekt in het kader van artikel XII.6. van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht en artikel 2:20 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

KPMG Central Services is een Belgische vennootschap onder firma ("VOF/SNC") met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K in 1930 Zaventem (België) met ondernemingsnummer BE 0473.719.789, RPR/RPM Brussel (https://home.kpmg/be/en/home.html). KPMG Central Services is lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een "private English company limited by guarantee".

KPMG Central Services levert diensten aan de Belgische ledenbedrijven die zijn aangesloten bij KPMG International. Een overzicht van de Belgische KPMG-ledenbedrijven (hierna "KPMG") kan hier worden geraadpleegd.

KPMG kan worden gecontacteerd:

2.  Professionele regelgeving

De volgende Belgische KPMG-ledenbedrijven zijn gereglementeerde beroepen:

  • KPMG Bedrijfsrevisoren - KPMG Réviseurs d’Entreprises BV/SRL
  • KPMG Tax, Legal & Accountancy BV/SRL
  • KPMG Tax Services BV/SRL

KPMG Bedrijfsrevisoren - KPMG Bedrijfsrevisoren is lid van het Belgisch Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR-IRE) en draagt als dusdanig de titel van bedrijfsrevisor overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wet van 7 december 20161. De vennootschap houdt zich aan het beroepsreglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR-IRE), dat kan worden geraadpleegd op www.ibr-ire.be.

KPMG Tax, Legal & Accountancy en KPMG Tax Services zijn lid van het Belgisch Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en kunnen als dusdanig de titel van erkend belastingconsulent of bedrijfsrevisor dragen, al naargelang het geval, overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wet van 17 maart 20191. Deze vennootschappen houden zich aan het beroepsreglement van het Belgian Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA), dat kan worden geraadpleegd op www.itaa.be.

3. Wereldwijde gedragscode van KPMG

Binnen de wereldwijde gedragscode schetst KPMG de verantwoordelijkheden die alle KPMG-mensen hebben ten opzichte van elkaar, de klanten en het publiek. Het definieert wat het betekent om bij KPMG te werken en deel uit te maken van KPMG. De wereldwijde gedragscode van KPMG kan hier worden geraadpleegd (enkel in het Engels).

4. Disclaimer

De informatie op deze website/dit web platform wordt door KPMG als algemene leidraad verstrekt en is bedoeld om de gebruiker algemene informatie te bieden. De verstrekte informatie is niet bedoeld ter vervanging van enig fiscaal, juridisch of ander professioneel advies, consultatie of dienst. U dient een KPMG-medewerker te raadplegen die vakkundig is op juridisch, fiscaal of ander professioneel gebied, om dergelijke diensten te verkrijgen.

De toepassing van wet- en regelgeving kan variëren afhankelijk van specifieke feiten of omstandigheden. Vanwege de aard van elektronische communicatieprocessen garandeert KPMG niet dat de website/web platform ononderbroken, zonder vertraging, zonder fouten, zonder omissies of zonder virussen zal functioneren. Daarom wordt de informatie als dusdanig verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid. In geen geval zal KPMG, KPMG International of een KPMG-ledenbedrijf, of een van hun respectievelijke partners, opdrachtgevers, agenten of werknemers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplaire, punitieve, gevolg- of andere schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor verlies van gebruik, gegevens of winst), zonder rekening te houden met de vorm van enige actie, met inbegrip van maar niet beperkt tot, contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen, die voortvloeien uit of in verband met de website/het web platform, enige inhoud op of toegankelijk via het gebruik van de website/het web platform, of enig kopiëren, weergeven of ander gebruik hiervan.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De naam en het logo van KPMG zijn geregistreerde handelsmerken. Voor het gebruik van deze merken is uitdrukkelijke toestemming nodig van, en een licentieovereenkomst met, KPMG of een ander lid van de KPMG-organisatie. Ongeoorloofd gebruik van deze en andere merken van KPMG zal worden vervolgd in de meest ruime zin van de wet.

Aangezien de inhoud van de website/web platform (inclusief alle concepten, ideeën, methoden, procedures, processen, knowhow, technieken, programma's, publicaties, modellen, productsjablonen, technologieën, software, ontwerpen, kunstwerken, grafieken en informatie op of beschreven in deze website web platform) auteursrechtelijk, eigendomsrechtelijk en onderworpen kan zijn aan intellectuele eigendomsrechten of andere rechten (welke rechten eigendom zijn van KPMG, KPMG International of een bedrijf dat lid is van KPMG), kan elk ongeoorloofd gebruik van materialen op de website/web platform een schending van het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten of van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten of andere rechten zijn. Gebruikers worden aangemoedigd om inhoud af te drukken of te verspreiden (bijvoorbeeld via een link op een sociaal netwerk), op voorwaarde dat:

  • Het gebruik van de inhoud persoonlijk is en niet commercieel;
  • Alle auteursrecht, handelsmerk en soortgelijke kennisgevingen blijven behouden;
  • De inhoud niet wordt gebruikt als of impliceert dat KPMG, KPMG International of een bedrijf dat lid is van KPMG een getuigenis geeft of een onderschrijving van een organisatie, haar producten of diensten.

Publicaties op de website/web platform mogen niet worden gewijzigd, gereproduceerd, openbaar weergegeven, gepresteerd, gedistribueerd of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende aanbieder van de inhoud of de publicatie (inclusief links van derden). KPMG draagt geen risico, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het geval dat een gebruiker niet de door ons geadviseerde expliciete schriftelijke toestemming krijgt.

6. Links

Links van derde partijen worden aangeboden voor het gemak van onze gebruikers. KPMG heeft geen controle over deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. KPMG is verplicht zijn reputatie en handelsmerken te beschermen en KPMG behoudt zich het recht voor om de verwijdering van elke link naar deze website/web platform te vragen. De volgende weblinkactiviteiten worden expliciet verboden door KPMG en kunnen een inbreuk op het handelsmerk en het auteursrecht inhouden:

  • Links die een ongeoorloofd gebruik van ons logo met zich meebrengen;
  • Een vorm van link die de URL verhult en/of de homepage of pagina's met het auteursrecht, wettelijke disclaimer en online beleidsverklaring van de entiteit omzeilt.

[1] Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, B.S. 13/12/2016
Loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, M.B. 13/12/2016.

[2] Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, B.S. 27/03/2019
Loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, M.B. 27/03/2019.