K3 – passar det för mitt företag?

Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är K3 (Bokförings-nämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning, BFNAR 2012:1). Reglerna i K3 omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former, ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar.

Vilka företag måste tillämpa K3?

Alla större företag, med undantag för de företag som följer RFR 2 eller upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS, ska tillämpa K3 när de upprättar sin årsredovisning. Vilka företag uppfyller kriterierna för att vara större? Om företaget uppfyller minst två av nedanstående kriterier under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren är företaget ett större företag.

  • Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har överstigit 50
  • Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har överstigit 40 miljoner kronor
  • Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har överstigit 80 miljoner kronor

Dessutom måste vissa mindre företag också tillämpa K3. Följande mindre företag måste tillämpa K3:

  • Publika aktiebolag
  • Moderföretag i en större koncern 
  • Moderföretag i en mindre koncern som upprättar koncernredovisning

Får mindre företag tillämpa K3?

Ett mindre företag har alltid möjligheten att välja att tillämpa K3. Det ger en möjlighet att tillämpa de mer flexibla reglerna i K3 men på samma gång kunna utnyttja de lättnader som finns i K3 för mindre företag. Ett mindre företag behöver exempelvis inte upprätta en kassaflödesanalys även om man tillämpar K3.

Måste alla företag i koncernen tillämpa samma regelverk?

Det är tillåtet att tillämpa olika regelverk inom en koncern. I de fall det finns möjlighet att välja regelverk ska detta göras utifrån det enskilda företagets förutsättningar.

Mallar och modeller

För att underlätta arbetet med årsredovisningen har KPMG tagit fram mallar och modeller upprättade enligt K3.

Våra årsredovisningsmallar är utformade i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. I mallarna finns också flera förklarande texter och hänvisningar till gällande regelverk. Här hittar du all information om våra mallar

Har du frågor och funderingar kring vilket regelverk som passar bäst för ditt företag? Hör av dig till oss.