IFRS 15 - intäkter från avtal med kunder

IFRS 15 - intäkter från avtal med kunder

Vad innebär IFRS 15? KPMG arbetar integrerat med specialistkompetens inom de områden som kan påverka er verksamhet vid övergången till IFRS 15.

KPMG tar hänsyn till hela verksamheten vid införande av ett nytt regelverk.

Implementeringen av IFRS 15 är inte bara en redovisningsövning

I maj 2014 publicerades IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Standarden ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningsuttalanden som avser intäktsredovisning. IFRS 15 trädde i kraft den 1 januari 2018.

Syftet med den nya intäktsstandarden är att tillhandahålla en heltäckande och principbaserad standard för all intäktsredovisning, det vill säga för alla typer av transaktioner, för alla branscher och verksamheter.

KPMG arbetar med ett synsätt som tar hänsyn till hela verksamheten vid införande av ett nytt regelverk.

Följande områden kan behöva ses över i samband med en övergång till IFRS 15:

  • Redovisning, skatt och rapportering
  • Verksamhet
  • System och processer
  • Organisation och personal

Implementeringen av den nya intäktsstandarden är inte bara en redovisningsövning. Implementeringen av IFRS 15 kommer för många företag innebära att ett omfattande analysarbete måste utföras. Avtal ska gås igenom, system, processer, kontroller och rutiner kan behöva uppdateras eller helt förändras. Även kommunikation med såväl externa som interna intressenter och utbildning av medarbetare kommer behövas.

Det finns olika sätt att hantera övergången till de nya reglerna. Antingen kan standarden tillämpas retroaktivt eller genom att justera balanserade vinstmedel den första tillämpningsdagen och upplysa om effekten av övergången på varje påverkad post i de finansiella rapporterna. Det finns frivilliga lättnadsregler som kan användas om standarden tillämpas retroaktivt.

KPMG hjälper till med:

  • Projektledning/projektledarstöd
  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Inventering och analys av kundkontrakt
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och "Second opinion"

Kontakta oss