Vad är K2 och passar det för mitt företag?

Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är K31. De flesta företag som är mindre företag enligt årsredovisningslagen (ÅRL) kan välja att i stället tillämpa K22. Reglerna i K2 omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar.

Vilka företag får tillämpa K2?

För att få tillämpa K2 måste ditt företag vara ett mindre företag enligt gränsvärdena i ÅRL. Vad innebär det? Om företaget uppfyller minst två av nedanstående kriterier under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren är företaget ett mindre företag.

  • Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 50
  • Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 40 miljoner kronor
  • Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 80 miljoner kronor

Får alla mindre företag tillämpa K2?

Nej, alla mindre företag får inte tillämpa K2. Följande företag får inte tillämpa K2:

  • Publika aktiebolag
  • Moderföretag i en större koncern 
  • Moderföretag i en mindre koncern som upprättar koncernredovisning
  • Företag som är fysiska personer eller dödsbon

Måste alla företag i koncernen tillämpa samma regelverk?

Det är tillåtet att tillämpa olika regelverk inom en koncern. Det finns inte heller något krav på att alla mindre företag inom koncernen ska välja att tillämpa samma regelverk utan valet ska göras utifrån det enskilda företagets förutsättningar.

Passar K2 mitt företag?

Jämfört med K3 är K2 ett förenklingsregelverk. Det innebär bland annat att det ska vara enklare att upprätta sin årsredovisning eftersom regelverket kräver färre notupplysningar och att det inte finns lika många valmöjligheter som i K3.

Ett mindre företag har alltid möjligheten att välja att tillämpa K3. Det ger en möjlighet att tillämpa det mer flexibla reglerna i K3 men på samma gång kunna utnyttja de lättnader som finns i K3 för mindre företag. Ett mindre företag behöver exempelvis inte upprätta en kassaflödesanalys även om man tillämpar K3.

Mallar och modeller

För att underlätta arbetet med årsredovisningen har KPMG tagit fram mallar och modeller upprättade enligt K2.

Våra årsredovisningsmallar är utformade i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. I mallarna finns också flera förklarande texter och hänvisningar till gällande regelverk. Här hittar du all information om våra mallar

1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning, BFNAR 2012:1

2 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag, BFNAR 2016:10

Har du frågor kring vilket regelverk som passar bäst för ditt företag? Hör av dig: