Exempeldelårsrapport 2024

Exempeldelårsrapport 2024

Här hittar du KPMG:s exempeldelårsrapport enligt IFRS för koncerner (inkl moderbolag). Förnya eller påbörja ditt abonnemang!

Exempeldelårsrapport enligt IFRS för koncerner (inkl moderbolag).

Exempeldelårsrapport för koncerner (inkl. moderbolag)

Nu kan vi erbjuda exempeldelårsrapport enligt IFRS® Accounting Standards för koncerner (inkl. moderbolag) för 2024. Noten för redovisningsprinciper har uppdaterats avseende de ändringar i IFRS Accounting Standards som har publicerats och som ska börja tillämpas på räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2024 eller senare.

Exempeldelårsrapporten innehåller reglerna som gäller för svenska företag som är noterade på Nasdaq Stockholm, NGM Main Regulated, First North Premier Growth Market, First North Growth Market, Nordic SME samt Spotlight Stock Market. Den inkluderar även årsredovisningslagens regler för onoterade företag som frivilligt väljer att upprätta delårsrapport.

Exempeldelårsrapporten är utformad som ett illustrativt exempel på en halvårsrapport, men inkluderar även reglerna för kvartalsrapport och bokslutskommuniké.

 

För dig som abonnerar på KPMG:s exempeldelårsrapport så kan du förnya ditt abonnemang för 2024 1 900 kr, moms tillkommer.

 

För dig som tidigare inte abonnerat på KPMG:s exempeldelårsrapport erbjuder vi följande alternativ:

A. Exempeldelårsrapporten beaktar regler såväl för koncern som för moderbolaget. Detta klargör vilka krav årsredovisningslagen, värdepappersmarknadslagen, noteringsavtalen, Finansinspektionens föreskrifter och IFRS ställer på koncernen och moderbolaget. Eventuella nyheter och uppdateringar med bäring på delårsrapporter och bokslutskommunikéer som avges för innevarande kalenderår levereras löpande vid behov via e-mail. Pris 9 800 kr per licens, moms tillkommer.

B. Licens enligt ovan samt en 2 timmars genomgång med en av våra redovisningsspecialister. Vi går igenom kraven på delårsrapporter enligt tillämplig lag och annan normgivning samt beskriver "best practice" vad gäller börsbolagens delårsrapportering. Pris 14 500 kr per licens, moms tillkommer.

C. Företagsanpassad genomgång med våra redovisningsspecialister där vi utifrån bolagets senaste delårsrapport föreslår förbättringar och förändringar. En företagsanpassad genomgång debiteras på löpande räkning baserat på nedlagd tid för förberedelser och genomförande. Vi lämnar gärna kostnadsförslag, med eller utan exempeldelårsrapporten.

Kontakta oss