IFRS 17 – Försäkringsavtal

IFRS 17 - Försäkringsavtal

IFRS 4 ersätts av IFRS 17 Försäkringsavtal. Det innebär stora förändringar i redovisningen för försäkringsbolag. KPMG hjälper dig tolka skillnaden!

IFRS 17 kommer att innebära väsentliga förändringar i redovisningen för försäkringsbolag.

IFRS 17 påverkar försäkringsbolag som tillämpar full IFRS i koncernredovisningen

Nuvarande IFRS 4 riktar sig till försäkringsbolag och är en vägledning kring redovisningen av försäkringsavtal. Framöver kommer betydande förändringar att ske när IFRS 4 ersätts av IFRS 17, Försäkringsavtal.

Finansinspektionen har infört förändringar i FFFS 2019:23, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, som innebär att onoterade företag inte längre behöver tillämpa full IFRS i koncernredovisningen.

IFRS 17 kommer därmed att vara tillämplig för noterade företag och de företag som frivilligt väljer att tillämpa full IFRS i koncernredovisningen.

Den nya standarden innebär nya utgångspunkter för redovisning och värdering av försäkringsavtal. Syftet är att öka transparensen och minska skillnaderna i redovisningen av försäkringsavtal. Standarden gavs ut i maj 2017 och har uppdaterats i juni 2020. IFRS 17 träder i kraft 1 januari 2023.

IFRS 9 Finansiella instrument kan också innebära väsentliga förändringar för försäkringsföretag, främst avseende klassificering och värdering. IFRS 9 har varit tillämplig från den 1/1 2018. Många försäkringsföretag har dock utnyttjat den möjlighet som finns i IFRS 4 att skjuta på övergången till IFRS 9 till samma tidpunkt som implementeringen av IFRS 17.

 

Hur påverkas din verksamhet av IFRS 17 Försäkringsavtal?

Omfattningen av förändringen av redovisningen av försäkringsavtal som följer med IFRS 17 ska inte underskattas.

Vår publikation IFRS 17 Insurance Contracts First Impressions: 2020 edition ger dig en översikt om den uppdaterade standarden. 

Se även KPMG:s globala hemsida för mer information.

 

KPMG hjälper till med:

  • Behovsanalys och GAP-analyser
  • Projektledning och projektledningsstöd
  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Kravställning och stöd vid implementering av system och nya processer
  • Utbildning

 

Kontakta oss gärna för ett första möte!

Kontakta oss