• 1000

RETRANSMISJA 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

13. edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbyła się w lutym 2023 r. w formule online. Nagrania z każdej prelekcji dostępne są w formie webcastów na żądanie.

Podczas 13. edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG eksperci KPMG omówili trendy i zagadnienia, które mają kluczowy wpływ na agendy zarządzających i osób odpowiedzialnych za funkcje finansowo-podatkowe firm w Polsce.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji Kongresu KPMG

kongres
ścieżka 1
Advanced Automated Tools

Stacy Ligas

Senior Partner, CEO KPMG w Polsce

Advanced Automated Tools

Agnieszka Jarosz

Head of ACCA Poland, Ukraine and Baltic Countries

Advanced Automated Tools

Paweł Barański

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w KPMG w Polsce

1 Warunki utworzenia grupy VAT

2 Korzyści z wdrożenia grupy VAT nie tylko dla sektora zwolnionego z VAT

3 Współczynnik i nie tylko, czyli kwestie wymagające rozstrzygnięcia

4 Jak przygotować się do wdrożenia grupy VAT?

1 Podatek u źródła (WHT) – aktualna praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych, plany dotyczące spółek fasadowych

2 Spółka holdingowa i ulga na ekspansję – praktyka stosowania i nowe szanse na skorzystanie z preferencji

3 Koszty finansowania dłużnego i koszty usług niematerialnych – najnowsza praktyka i zmiany w przypadku finansowania transakcji kapitałowych

4 Podatek minimalny w ujęciu lokalnym i globalnym, JPK księgi rachunkowe – rok 2023 jako rok przygotowań do nowych obowiązków

1 Wyzwania w rozliczeniach rocznych PIT w krajobrazie po Polskim Ładzie – na co warto zwrócić uwagę?

2 Jakie trudności i pułapki czyhają na pracodawców i ich pracowników z Ukrainy w Polsce w obliczu obowiązków wynikających z przepisów PIT?

3 W jaki sposób Polski Ład wylansował elastyczne formy zatrudnienia i na co należy uważać angażując osoby samozatrudnione?

4 Jakie ryzyka podatkowe wiążą się z pracą zdalną wykonywaną w Polsce lub za granicą?

1 Najnowsze statystyki i trendy dotyczące kontroli podatkowych

2 Tematyka i zakres kontroli podatkowych

3 Instrumenty ograniczające ryzyko podatkowe

1 Zielony Ład, Transformacja Energetyczna, Gospodarka Obiegu Zamkniętego, gospodarka o obiegu zamkniętym

2 Inwestycje, innowacje, B+R, cyfryzacja

3 Procedury aplikacyjne, terminy naborów

4 Ulgi podatkowe obniżajace koszty prowadzenia dzialności do zastosowania w rozliczeniu za 2022 rok

1 Zmiany w PSI od 2023 roku

2 Aktualne stanowisko do podejścia projektowego

3 Zmiana wielkości przedsiębiorcy, a intensywność pomocy publicznej

4 Zmiana intensywności pomocy publicznej /utrzymanie mniejszych progów w praktyce

1 Ważne terminy oraz zmiany w nowej wersji schemy e-faktury i projekcie zmiany ustawy o VAT

2 Ciekawe wnioski ze zrealizowanych wdrożeń od strony klientów i dostawcy

3 Jakie działania w organizacji warto zacząć już dziś, żeby wdrożenie przebiegło sprawnie?

4 Co nowego pojawiło się w rozwiązaniu „KPMG XeF”?

1 Doświadczenia w zakresie stosowania koncepcji rzeczywistego właściciela – biznes a podatki – co wynika z postępowań, orzecznictwa i praktyki międzynarodowej

2 Struktury holdingowo – finansowe – jaka jest ich przyszłość?

3 Jak oceniać rynkowość transakcji finansowych w obecnej sytuacji gospodarczej?

1 Przepisy o korektach cen transferowych po objaśnieniach MF – kontynuacja wątpliwości

2 Korekty cen transferowych a VAT

3 Zaplanowanie poziomu zysku danego roku zgodnie z profilem funkcjonalnym – przygotowanie korekty

4 Wybór formy i momentu do dokonania korekty cen transferowych

5 Kiedy korekty cen transferowych powinny być bezpieczne dla podatnika?

1 Analizy porównawcze dla transakcji o charakterze finansowym – czy faktycznie konieczna jest nowa analiza co 3 lata?

2 Czy wzrost stóp referencyjnych i wysoka inflacja są wystarczającymi przesłankami do stwierdzenia, iż zaistniały istotne zmiany w otoczeniu ekonomicznym wpływającym na obowiązek aktualizacji posiadanych analiz porównawczych?

3 Wnioski płynące z Wytycznych OECD i Forum Cen Transferowych w zakresie analiz porównawczych dla transakcji o charakterze finansowym

4 Wzrost kosztów finansowania, a alternatywne sposoby wsparcia finansowego podmiotów powiązanych – czy finansowanie dłużne jest zawsze najlepszą opcja?

1 Rewolucja w podatkach międzynarodowych

2 Opodatkowanie minimalnym podatkiem powinno zainteresować polskich dyrektorów finansowych i dyrektorów działów księgowych

3 Wdrożenie odpowiednich procesów i wykonanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie mechanizmu nowego podatku będzie wymagało specjalistycznej wiedzy

1 Ostatnie i planowane zmiany do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ich wpływ na rynek skarbowych papierów wartościowych

2 Omówienie najważniejszych problemów praktycznych przy obliczaniu wymiaru podatku bankowego

3 Porównanie ram prawnych podatku bankowego z legislacją wybranych krajów UE

ścieżka 2

1 Oczekiwania od Pionu Finansów w ramach organizacji

2 Wyzwania związane z raportowaniem i planowaniem

3 Zarządzanie kosztami i rentownoscią

4 Przykłady praktyczne

1 Wpływ istotnych czynników zewnętrznych na sprawozdania finansowe 2022

2 Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

3 Krajowy Standard Rachunkowości nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”

4Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

5Dalsze zmiany w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF) – znakowanie w formacie blokowym

6Zmiana w KSH – nowy obowiązek dla Rady Nadzorczej

1 Cele i korzyści z prognozowania sytuacji płynnościowej

2 Narzędzia i metodologia prognozowania sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw

3 Potencjalne źródła danych wejściowych

4Kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę na bazie przykładów i praktyki biznesowej

1 Ramy działania przepisów Taksonomii UE – podsumowanie zarządcze

2 Zakres wymogów ujawnieniowych za rok 2022

3 Kluczowe wyzwania operacyjne

4Kształtująca się praktyka rynkowa – możliwe rozwiązania operacyjne

1 Istota propozycji OECD – na czym polegają rozwiązania proponowane w ramach Pillar I & II?

2 Pillar I – kwota A adresowana do największych podatników

3 Pillar I – Kwota B – podmioty prowadzące rutynową działalność – zakres uproszczeń

4Dalsze kroki implementacji zaleceń

5Praktyczne znaczenie dla podmiotów działających w Polsce

1 Prawo holdingowe – Grupa Spółek

2 Corporate governance

3 Business Judgment Rule – działanie członków władz spółki w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego

1 Nowe przepisy o prawie holdingowym – wydawanie wiążących poleceń przez spółkę dominującą

2 Obowiązek stosowania cen rynkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi

3 Występujące w praktyce nieformalne polecenia akceptowania mniej korzystnych warunków transakcji dla polskich spółek-córek przez podmioty dominujące (zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych)

4 Możliwość zastosowania przepisów o wiążących poleceniach oraz przepisów o cenach transferowych do ustalenia przedziału bezpieczeństwa dla zarządu w sytuacji wymuszonego przez spółkę dominującą zmniejszenia zyskowności polskiej spółki i transferu nadwyżki zysku

5 Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki stosowania cen nierynkowych

1 Kluczowe elementy strategii energetycznej i dekarbonizacyjnej

2 Wspólne elementy obu z nich

3 Działania inwestycyjne i nieinwestycyjne jako elementy realizacji strategii

4 Jak wykorzystać biznesowo te elementy

1 Zachowanie i kreowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy

2 Rosnący wpływ czynników ESG na planowanie strategiczne, model biznesowy i decyzje finansowe

3 Identyfikacja lewarów wartości i kwantyfikacja inicjatyw strategicznych

1 4 lata obowiązywania przepisów MDR w Pigułce

2 Czego można się spodziewać w 2023 roku?

3 Skuteczne zarządzanie ryzykiem MDR w organizacji – MDR Secure

1 Oczekiwane zmiany w Kodeksie pracy?

2 Przygotowanie organizacji na implementację dyrektywy work-life balance

3 Formalności związane z implementacją dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

4 Skutki dla pracodawców wynikające z implementacji dyrektywy o ochronie sygnalistów

Patroni 13. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Organizator i patron merytoryczny

Logo

Patron

Logo

Patroni medialni

Logotypy
Logotypy

Więcej informacji na temat patronów:

informative image