Publiskā sektora konsultācijas

Publiskā sektora konsultācijas

Mēs izmantojam savu starptautisko pieredzi, lai atbalstītu publiskā sektora institūcijas dažādos pakalpojumos, ar mērķi uzlabot to efektivitāti.

Mēs izmantojam savu starptautisko pieredzi, lai atbalstītu publiskā sektora institūcijas.

Atbildīgie lēmumu pieņēmēji publiskajā sektorā pastāvīgi saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem. Budžeta iespēju plānošana no vienas puses un sabiedrības vajadzību risināšana no otras puses ir saistīta ar pētījumos balstītu politikas rīcību izstrādi un plaša iesaistīto pušu loka koordināciju. Izvēlētajām politikas rīcībām var būt tieša pozitīva ietekme uz valsts ekonomisko attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tāpēc tās nepieciešams balstīt uz faktiem, pierādījumiem, starptautiskās labās prakses piemēriem un diskusijām ar nozares spēlētājiem, lai izvēlētos vietējam kontekstam piemērotākos risinājumus.

Kā KPMG var palīdzēt?

Mūsu ekspertiem ir ilggadēja pieredze publiskā sektora vadības konsultācijās – izstrādājot un piedāvājot politikas rīcību scenārijus, kas tālāk tiek lietoti ministriju un ministru kabineta lēmumu pieņemšanā, sagatavojot rekomendācijas valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanai, kā arī rosinot un veicinot pavisam jaunu politikas iniciatīvu ieviešanu. Lai veiksmīgāk risinātu klientu vajadzības, KPMG bieži izmanto sava starptautiskā tīkla kompetences, kas ļauj apgūt labās prakses piemērus no valstīm, kuras ir līderes attiecīgajās jomās. Pēdējo gadu laikā KPMG eksperti ir guvuši īpaši padziļinātu pieredzi izglītības, reģionālās attīstības, enerģētikas, transporta un ilgtspējas politikas jomās.

Mūsu publiskā sektora vadības konsultāciju eksperti palīdzēs šādās jomās:

  • Pašreizējās un plānotās politikas (t.sk. normatīvā regulējuma) izvērtējums;
  • Politikas rīcības scenāriju izstrāde un izvērtējums;
  • Jaunu politikas iniciatīvu izstrāde;
  • Valsts institūciju un kapitālsabiedrību funkciju audits, organizatoriskās struktūras izmaiņu atbalsts un reorganizācijas scenāriju analīze;
  • Valsts institūciju un kapitālsabiedrību darbības nepārtrauktības plānu izstrāde
  • Digitālā transformācija 

Sazinieties ar mums