Finanšu krāpšanas izpēte

Finanšu krāpšanas izpēte

KPMG sniedz atbalstu juridiskajiem konsultantiem, uzņēmumu valdes un padomes locekļiem, īpašniekiem, revīzijas komitejām u.c.

KPMG sniedz atbalstu juridiskajiem konsultantiem, uzņēmumu valdes un padomes locekļiem, īp

Finanšu krāpšanas izpētes

KPMG sniedz atbalstu juridiskajiem konsultantiem, uzņēmumu valdes un padomes locekļiem, īpašniekiem, revīzijas komitejām un citām ieinteresētajām pusēm aizdomu vai apsūdzību izvērtēšanā, sniedzot skaidru izpratni un izvērtējumu par faktiem un apstākļiem, lai izdarītu secinājumus par to, vai ir notikusi krāpšana, pilnvaru pārkāpšana, vai piemērojamo ārējo un iekšējo normatīvo aktu pārkāpumi (ieņēmumi vai aktīvi, kas gūti no krāpnieciskām vai pretlikumīgām darbībām, iekšējo normatīvo aktu un ētiskas uzņēmējdarbības principu pārkāpumiem, saistītu pušu darījumi utml).

Strīdu konsultācijas

Profesionāla, objektīva un neatkarīga palīdzība komerciālu strīdu novēršanā un risināšanā, ieskaitot ziņojumu sagatavošana un liecību sniegšanu tiesā, piemēram, ekspertu atzinumu sagatavošana par radušos zaudējumu aplēsi vai iesaistītās puses komerciālo vai grāmatvedības apstākļu izvērtējumu:

  • Eksperta liecību sniegšanu (vienas vai vairāku pušu iecelts neatkarīgs eksperts, lai sniegtu eksperta liecības  strīdu gadījumos tiesvedības ietvaros, šķīrējtiesā, mediācijas procesā u.c.). Eksperta liecības tipiski aptver ekonomiskus argumentus un aplēses, kas pamato zaudējumu atlīdzības prasības komercstrīdos, kā arī matemātisko aplēšu un dažādu finanšu rādītāju un faktisko apstākļu izvērtējumu;
  • Konsultācijas strīdu gadījumos (sniedzot speciālistu konsultācijas audita, grāmatvedības, vērtēšanas, atbilstības, finanšu, ekonomikas, nodokļu, nozares prakses un citās jomās).

Korporatīvās informācijas izpēte

  • Korporatīvās informācijas integritātes padziļinātās pārbaudes (publiski pieejamās korporatīvas un personīgās informācijas, kā arī dažādos starptautiskos uzņēmumu reģistros un citās datubāzēs esošās informācijas apkopošana un analīze);
  • Personu un uzņēmumu savstarpējās saistības pārbaude, lai izvērtētu atbilstību ētikas un neatkarības prasībām;
  • Atbalsts tiesvedību procesos (fizisko vai juridisko personu padziļinātās pārbaudes, atbildētājiem piederošo aktīvu identificēšana Latvijā un ārvalstīs un šo aktīvu potenciālas vērtības noteikšana).

Krāpšanas izpētes tehnoloģiju pakalpojumi

KPMG krāpšanas izpētes tehnoloģiju pakalpojumi palīdz klientiem sagatavoties sistēmu ierakstu, dokumentu un informācijas identificēšanai, saglabāšanai, strukturēšanai, uzturēšanai un izvietošanai regulatīviem un krāpšanas izpētes mērķiem normatīvo aktu pārkāpumu un citos izpētes gadījumos. Mēs izmantojam krāpšanas izpētes tehnoloģijas un e-atklāšanas rīkus:

  • Digitālo pierādījumu un informācijas atgūšanu no dažādiem datu avotiem, datu analīzi un informācijas meklēšanu;
  • Pierādījumu un informācijas izpēte (elektroniski saglabātas informācijas identificēšana, saglabāšana un apkopošana).

Sazinieties ar mums