Svarīga norāde

Svarīga norāde

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) ir Šveices uzņēmums. KPMG neatkarīgo sabiedrību tīkla dalībfirmas ir saistītas ar KPMG International. KPMG International nesniedz pakalpojumus klientiem. Pakalpojumus klientiem sniedz vienīgi dalībfirmas valstīs, kurās tās darbojas.

___

 

Šajā vietnē (“Vietne”) ietverto informāciju sniedz KPMG dalībfirma, kas norādīta kā šīs Vietnes īpašniece, un tā paredzēta šīs lapas lietotāja vispārējai informācijai. Šajā vietnē sniegtā informācija neaizvieto ne revīziju, ne konsultāciju, nodokļu vai cita veida profesionālas konsultācijas vai pakalpojumus. Lai saņemtu minētos pakalpojumus, jāsazinās ar KPMG profesionāļiem attiecīgajā jomā – revīzija, konsultācijas, nodokļi vai citas jomas.

Likumu un noteikumu piemērošana var atšķirties atkarībā no specifiskiem faktiem vai apstākļiem. Apzinoties elektroniskās komunikācijas procesu raksturu, KPMG nevar garantēt, ka šīs vietnes darbība netiks traucēta vai kavēta, tajā nebūs kļūdu vai izlaidumu, vai arī tajā nekad nebūs vīrusi. Tāpēc, informācija tiek sniegta bez jebkāda veida skaidri izteiktām vai ietvertām garantijām, ieskaitot garantijas par satura precizitāti, savlaicīgumu un pilnīgumu. KPMG, KPMG International vai jebkura KPMG dalībfirma vai tās partneri, principāli, pilnvarnieki vai darbinieki nekādos apstākļos neuzņemsies atbildību par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, ar nodomu iegūtiem, izrietošiem vai cita veida zaudējumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar lietošanas, datu vai peļņa zudumu) neatkarīgi no to rašanās iemesla, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar līgumiem, nolaidību vai cita veida pārkāpumiem, kas radušies saistībā ar vai lietojot šo vietni, tajā ietverto vai pieejamo saturu, vai kopējot, rādot vai citādi izmantojot to.

___

 

Tā kā šīs Vietnes saturs (ieskaitot jēdzienus, idejas, metodes, procedūras, procesus, zinātību, paņēmienus, programmas, publikācijas, modeļus, produktu veidnes, tehnoloģijas, programmatūru, dizainus, ilustrācijas, grafikus un informāciju, kas izvietota vai aprakstīta Vietnē) ir aizsargāts saskaņā ar autortiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām un citām tiesībām (kas pieder KPMG International, KPMG neatkarīgo dalībfirmu tīkla dalībfirmai vai trešajai personai), jebkuru Vietnē ietverto materiālu nesankcionēta izmantošana ir autortiesību, preču zīmes, intelektuālā īpašuma un citu tiesību pārkāpums. Lietotāji tiek aicināti drukāt vai izplatīt saturu (piem., ievietojot kā saiti sociālajos tīklos) ar noteikumu, ka:

  • saturs tiek lietots personīgiem, nekomerciāliem mērķiem;
  • tiek saglabāti paziņojumi par autortiesībām, preču zīmi un tamlīdzīga informācija;
  • saturs netiek izmantots kā apliecinājums tam, ka KPMG, KPMG International vai jebkura KPMG dalībfirma raksturo vai iesaka kādu organizāciju, tās produktus vai pakalpojumus.

Bez atbilstošas satura vai materiāla sniedzēja (ieskaitot saites uz trešo personu materiāliem) atļaujas Vietnē izvietotos materiālus nedrīkst modificēt, kopēt, rādīt publiski, attēlot, izplatīt vai lietot publiskiem vai komerciāliem mērķiem. KPMG neuzņemas risku, atbildību vai saistības gadījumā, ja Vietnes lietotājs pēc KPMG ierosinājuma nav ieguvis šādu nepārprotamu rakstisku atļauju.

___

 

KPMG nosaukums un logo ir KPMG International reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes, un citi Vietnē minēti produktu un pakalpojumu nosaukumi var būt KPMG International vai KPMG neatkarīgo dalībfirmu tīkla dalībfirmas vai tās meitas sabiedrību reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes. Šo preču zīmju lietošanai ir nepieciešama nepārprotama KPMG International vai attiecīgās KPMG dalībfirmas iepriekšēja atļauja un noslēgts licences līgums. Šo un jebkuru citu KPMG preču zīmju nesankcionēta izmantošana ir aizliegta pilnā likumā paredzētajā apjomā. Lai pieprasītu šādu atļauju, sazinieties ar tīmekļa pārzini vai izmantojiet funkciju “Sazinieties ar mums”.

___

 

Saites uz trešo pušu saturu tiek sniegtas vienīgi ērtības labad. KPMG nekontrolē un nav atbildīgs par trešo pušu lapām vai to saturu. KPMG pienākums ir aizsargāt savu reputāciju un preču zīmes, un KPMG patur tiesības pieprasīt, lai tiktu noņemtas saites uz jebkuru mūsu Vietnes saturu.

KPMG stingri aizliedz izveidot turpmāk aprakstītā veida saites, jo to var klasificēt kā preču zīmju un autortiesību pārkāpumu:

  • saites, kas ietver nesankcionētu mūsu logo lietojumu;
  • tāda veida saite, kurā ir slēpts URL un/vai tiek apieta mājas lapa vai lapas, kurās ietverts dalībfirmas autortiesību paziņojums, juridiska brīdinājuma informācija un tiešsaistes politikas paziņojums.