Publiskais sektors un infrastruktūra

Publiskais sektors un infrastruktūra

Publiskā sektora un infrastruktūras nozare.

Publiskā sektora un infrastruktūras nozare.

Mēs sadarbojamies ar dažādiem publiskā sektora klientiem – ar valsts iestādēm un pašvaldībām, ar valstij piederošām kapitālsabiedrībām, universitātēm, pētniecības iestādēm. Mūsu klienti pārstāv tādas nozares kā transports, enerģētika u.c., turklāt, mēs sniedzam palīdzību klientiem arī izpētes un attīstības, kā arī sociālās iekļautības projektos.

Mēs izprotam saikni starp šiem sektoriem un varam palīdzēt klientiem to izmantot, lai panāktu labāku uzņēmuma darbības modeli.

Mūsu mērķis - palīdzēt klientiem izstrādāt un sniegt viedus un pārdomātus pakalpojumus iedzīvotājiem. Domājot par jauninājumiem mūsu pakalpojumos, mēs ņemam vērā gan problēmu sarežģītību, gan klientu finanšu iespējas un piedāvājam atbilstošus, praktiskus, laicīgus un ilgtspējīgus risinājumus organizāciju izaugsmei.

Mūsu pieredzējusī komanda sniedz padomus klientiem, kā izstrādāt un ieviest īstas pārmaiņas: mēs piedāvājam risinājumus, lai paaugstinātu efektivitāti, samazinātu izmaksas un uzlabotu attiecības ar sadarbības partneriem, balstoties uz labākās prakses piemēriem valsts un privātajā sektorā. Mums ir arī iespēja sniegt ieskatu mūsu uzņēmuma globālā tīkla pieredzē, kā arī nodrošināt pieeju KPMG globālā tīkla resursiem, lai iegūtu atšķirīgu perspektīvu skatpunktu attiecībā uz to, kā citas valstis tiek galā ar sarežģītiem izaicinājumiem.

Savu pakalpojumu ietvaros mēs:

  • Pārbaudām, sakārtojam, vienkāršojam procesus un organizāciju uzbūvi, uzlabojam efektivitāti un meklējam iespējas, kā ietaupīt naudu un cilvēku laiku;
  • Ar piemērotu digitālo un automatizēto rīku palīdzību veicinām efektīvāku valsts sektora pakalpojumu piegādi;
  • Sagatavojam stratēģijas, veicam projektu, programmu un politiku ex-ante un ex-post novērtējumu;
  • Atbalstām klientus visā publisko-privāto partnerību, infrastruktūras un ES līdzfinansēto projektu dzīves ciklā  – sākot no augstas kvalitātes projektu piedāvājuma sagatavošanas līdz projekta ieviešanai;
  • Sniedzam konsultācijas ES līdzekļu pārvaldībā, kontroles jautājumos un veicam programmu/projektu revīziju;
  • Nodrošinām apmācības korporatīvās pārvaldes un vadības jomā (piem., mērķu un sasniedzamo rādītāju noteikšana, korupcijas novēršana u.c.).