Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma

Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma

KPMG Türkiye süreç danışmanları, şirketlerin stratejik ve performans hedeflerine ulaşmasına destek olur.

KPMG Türkiye süreç danışmanları, şirketlerin stratejik ve performans hedeflerine ulaşmasın

Günümüzde teknolojinin ve ihtiyaçların hızlı bir şekilde değişmesiyle şirketler, değişime ve gelişime ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada iş süreçlerinin ve organizasyonun sürekli olarak iyileştirilmesi, şirketlerin başarılı olması için en önemli araçlardan biridir. KPMG Türkiye süreç danışmanları, şirketlerin stratejik ve performans hedeflerine ulaşmasına destek olur.

 

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG Türkiye süreç danışmanları, şirketlerin stratejik ve performans hedeflerine ulaşmasını sağlar. Süreçlerin analizinden, izlenmesine kadar her adımda şirkete destek olur.

 • Alanında uzman ekipleri ile öncelikle iş süreçlerinin tamamının veya belirli bir parçasının mevcut durumunu inceleyerek gelişime açık alanlar tespit eder.
 • Süreçlerde tespit edilen gelişim alanları ve fırsatlar göz önünde bulundurularak, süreçler yeniden tasarlanır.
 • Süreçlerin tasarlanması aşamasında KPMG’nin uluslararası metodolojilerinden ve iyi uygulamalarından faydalanılır.
 • İş adımlarının ve çalışan sayısının optimize edilerek süreç verimliliğinin artırılmasına ve sürecin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Süreç yönetimi kapsamında performans yönetim sistemi kullanılması ve süreç anahtar performans göstergelerinin belirlenmesinde yarımcı olur.
 • Süreçlerin değişen ve gelişen şirket hedefleri doğrultusunda dönüştürülmesine yardımcı olur.

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi

 

1. Süreç Olgunluk Analizi

İhtiyaçlarınız;

 • Şirketinizin büyüme hedeflerini destekleyen olgun iş süreçleri
 • Şirket proje portföyünüzün etkin yönetimi ve önceliklendirilmesi
 • İş süreçlerinizin uluslararası iyi uygulamalar ile karşılaştırılması
 • İş süreçlerinin mevcut durumunun bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi

 

Süreç olgunluk analizi ile birlikte izlediğimiz adımlar;

Analiz: Süreci oluşturan adımların ve süreç içerisindeki çalışan/teknoloji ilişkisinin detaylı bir şekilde incelenerek gerekli verilerin toplanması 

Değerlendirme: İyi uygulamalar ve KPMG uluslararası örnekleri ile karşılaştırılması

Yol Haritası: Analizler sonucunda şirketin ihtiyaçlarına yönelik projeleri ve aksiyonları içeren yol haritasının oluşturulması

Uygulama: İsteğe bağlı olarak yol haritasında yer alan projelerin hayata geçirilmesinde ve yönetilmesinde şirketlere destek olunması

 

Süreç olgunluk analizinin faydaları 

 • Şirketin iş süreçlerinin potansiyelinin tanımlanması 
 • Gelişime açık noktaların belirlenmesi 
 • Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda karar verme sürecinin desteklenmesi

 

2. Süreç İyileştirme ve Dönüşümü 

İhtiyaçlarınız:

 • İş süreçlerinin şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi
 • Mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesi ve gelişime açık alanların belirlenmesi
 • İş ve süreç verimliliğin artırılması
 • İş süreçlerinin ve şirket operasyonlarının beklenen olgunluğa ulaşması amacıyla süreçlerin iyileştirilmesi
 • Süreçlerin değişen ve gelişen şirket hedefleri doğrultusunda dönüştürülmesi
 • Süreçlere yönelik dijitalleşme fırsatlarının belirlenmesi

KPMG, mevcut durum analizi ile iyileşme ve dönüşüm ihtiyaçlarını belirler. Dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kültür değişikliğinden sistem değişimine kadar bütün alanlarda destek olur. 

 

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

 • İş süreçlerinin en iyi uygulamalar ile kıyaslanarak, hızlı ve kolay gelişim fırsatlarının sunulması
 • Süreç sahiplerinin, süreç üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
 • Yeni teknolojilerin uygulanabilirliğinin araştırılıp, teknoloji yol haritasının belirlenmesi
 • İyileştirilen süreçlere ilişkin akışların oluşturulması
 • Şirketin değerleri dikkate alınarak değişim yönetiminin gerçekleştirilmesi

 

3. Süreç Performans Yönetimi

Teknolojik araçlarla süreçlerin anlık olarak izlenmesi ve karar destek mekanizmalarının geliştirilmesi önem taşır. Etkin bir kurumsal performans yönetim yapısında, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi amaçlanır. İş süreçlerinin ve çalışanların performansı, şirket üst yöneticilerinin ajandalarında yer alan önemli konulardan biridir. Teknolojinin ve ihtiyaçların değişmesi ile şirketlerin performans yönetim kültürü de değişir. Bu kapsamda, teknolojik araçlarla süreçlerin anlık olarak izlenmesi ve karar destek mekanizmalarının geliştirilmesi önem taşır. Etkin bir performans yönetim yapısında, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi amaçlanır.

 

KPMG Performans Yönetim Sistemi

 • Şirket – departman – çalışan hedeflerinin belirlenmesi ve ilişkilerinin kurulması
 • Hedeflere ilişkin iyi uygulamaların şirketler ile paylaşılması
 • Ölçüm kriterlerinin ve sıklıklarının belirlenmesi
 • Hedeflere yönelik ödül ve prim sistemlerinin tasarlanması
 • Üst yönetim izleme ve takip mekanizmasının kurulması 

 

Kurumsallaşma 

Kurumsallaşma, sürdürülebilir büyümenin ve organizasyonel gelişimin anahtarı olup; hem düzenleyici kuruluşların hem de yatırımcıların ajandasında yer almaktadır. 

Kurumsallaşma, şirketlerin iç ve dış etkenlerden kaynaklanan zorluklara ve piyasada yaşanan değişimlere ayak uydurmalarını kolaylaştırır. Rekabet avantajının elde edilmesi için aşağıdaki konular önem taşımaktadır: 

 • Süreçlerde kişilere bağımlılığın azalması
 • Operasyonların sürekliliğinin sağlanması
 • Şirketin ve büyümenin sürdürülebilirliği
 • Güvenilir şirket imajı

KPMG, kurumsal gelişim hizmetleri kapsamında şirket için kritik gelişim alanlarının teşhisi ve iyileştirilmesi konusunda müşterilerine destek olur. Gelişim alanları belirlenirken; süreç, sistem ve organizasyon yapısı, üst yönetim yapılanmasını kapsayan hizmetler sunmaktayız:

 

Kurumsal Check Up

İş süreçlerindeki verimsizliklerin değerlendirilmesi, şirketlerin büyümesinin sağlanabilmesi için önemli bir adımdır. Gelişime açık alanların belirlenmesinde yaşanacak gecikmeler şirketlerin büyümesini, itibarını veya iş sürekliliğini olumsuz anlamda etkileyebilir.

İhtiyaçlarınız:

 • Stratejik planınızın ve hedeflerinizin güncel ve doğru olması
 • İş süreçlerinin olgunluk seviyesinin belirlenmesi, projelerinizin önceliklendirilmesi
 • Sistem ve Bilgi Teknolojileri altyapısının şirketinizin ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Doğru ve etkin organizasyon yapısının oluşturulması
 • Tedarik zinciri ve fabrika işleyişinizde gelişime açık alanların belirlenmesi ve aksiyon planlarının oluşturulması
 • Kişilere bağımlı süreçlerin belirlenmesi ve bu süreçlerin sisteme bağlı hale getirilmesi

 

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

 • Mevcut iş süreçlerinin olgunluk analizinin yapılması
 • KPMG uluslararası metodolojilerinden ve iyi uygulamalarından faydalanarak değerlendirmelerin yapılması
 • Değerlendirme sonucunda mevcut ve potansiyel gelişim alanlarının, risklerin ve alınabilecek aksiyonların yer aldığı bir yol haritasının oluşturulması

 

Kurumsal Yönetim & Uyum

Kurumsal yönetim, şirketlerin tüm paydaşlar için en yüksek faydayı sağlayacak şekilde hesap verebilir ve şeffaf bir anlayışla yönetilmesidir. Kurumsal yönetim yapısını şirkete yerleştirmek, şirketin itibarını ve paydaşlarına verdiği güveni arttırır, marka imajını güçlendirir, iş ahlakı ve etik ilkelerin şirket kültürüne yerleşmesine yardımcı olur.

 

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

Kurumsal yönetim danışmanlığı konusunda tecrübeli uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz;

 • Yönetim Kurulu komite yapısının ve çalışma esaslarının oluşturulması / iyileştirilmesi,
 • Üst yönetim yapılandırılması,
 • Şirket organizasyon yapılandırılması,
 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum analizi,
 • Politika ve prosedürlerin oluşturulması,
 • Kurumsallaşma sürecinin planlanması ve yönetilmesi

Bize ulaşın

İletişim