Geçmiş veya Mevcut Yönetim İnceleme Hizmetleri

Olası suistimalleri tespit etmek, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttırmak şüphesiz ki her kurumun önceliklerinden biri olmalıdır. Ancak üst yönetim birimlerinde meydana gelen önemli değişiklikler kurumların operasyonlarına dair önemli bilgilerin ve kayıtların kaybolmasına neden olabilir. Bunun bir sonucu olarak, geçmiş dönemlerden süregelen sözleşmeler, iş anlaşmaları veya diğer stratejik kararların meydana getirdiği risklerin takip edilmesinde zorluklar yaşanabilmektedir.

Doğası itibariyle sıklıkla yönetim değişikliği yaşanabilen dernekler, birlikler, site yönetimleri gibi oluşumlarda, geçmiş dönemde gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin ve alınan yanlış kararların tespit edilmesi yeni yönetimin yol haritası açısından kritik olabilmektedir.

Geçmiş yönetim incelemeleri başlığı altında yaptığımız başlıca çalışmalar aşağıda özetlenmektedir.

Spor Kulübü İncelemeleri

 • Sporcu, teknik ekip ve personel ile ilgili işlemlerin (transferler & ücretler) incelenmesi
 • Yöneticilerin kulüp ile olan finansal etkileşiminin incelenmesi
 • Satın alma, gider işlemleri ve diğer ticari ilişkilerin incelenmesi
 • Taraftar ürünleri, bilet satış, üyelik aidatı gibi gelir kanallarının incelenmesi
 • Üyeliğe kabul ve sicil işlemlerinin incelenmesi

Meslek Odaları, Dernek, Vakıf, Birlik ve İştiraklerinin İncelemeleri

 • Alınan ticari kararların piyasa şartları ile kıyaslanarak incelenmesi
 • Yöneticiler ve çalışanlar açısından çıkar çatışması yaratabilecek durumların araştırılması
 • Yöneticilerin şahsi menfaat edebileceği işlem ve yöntemlerin araştırılması
 • Yatırım kararlarının incelenmesi
 • Üye aidatlarının incelenmesi
 • İşlemlerin tüzüğe uygunluk denetiminin gerçekleştirilmesi

Site Yönetimi İncelemeleri

 • Aidat bedelleri ve tahsilat koşullarının uygunluğunun incelenmesi
 • Yatırım kararlarının incelenmesi
 • Sürekli giderlerin ve satın alma işlemlerinin piyasa şartları ile kıyaslanarak incelenmesi
 • Ortak alan gider dağıtım anahtarlarının değerlendirilmesi (elektrik, su, doğalgaz vb.)

Ayrıca, şirketlerin maruz kaldığı pek çok risk bakımından veya herhangi bir şüpheye binaen mevcut yönetimlere ilişkin inceleme faaliyetlerine de sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut yönetime ilişkin inceleme çalışmaları özellikle şirket devri veya birleşmesi gibi durumlarda yahut mevcut yönetime ilişkin durum değerlendirmesi amacıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Hizmetlerimiz kapsamında mevcut yönetimlere ilişkin başlıca çalışmalarımız aşağıda özetlenmektedir.

Devralınan/Birleşilen Şirket veya İştirak

 • Görevlendirilen yönetimin aldığı kararların incelenmesi
 • Edinilen tedarikçi ve müşteriler ile çıkar çatışması durumlarının araştırılması
 • Satın alma işlemlerinin muhteviyatının ve piyasa şartlarına uyumunun incelenmesi
 • Yönetim tarafından yapılan finansal ve finansal olmayan raporlamaların doğruluğunun araştırılması
 • Yönetim/şirket performans kriterleri ışığında ilave hakediş, başarı primi ve bonusların hesaplanması
 • Personel masrafları, yan haklar vb. personele ilişkin maliyetlerin uygun olup olmadığının araştırılması
 • Hisse satım sözleşmesi şartlarına uyumsuz işlemlerin olup olmadığının araştırılması

Bir özet halinde yukarıda belirttiğimiz hizmetlerimizi, ihtiyaca ve incelemenin konusunda göre şekillendirerek, risklerin veya suistimallerin tespiti ve gerekli aksiyonların alınması hususunda müşterilerimizin yanında oluyoruz.